Copenhagen School of Design and Technology

da

National fagelement: Det strategiske lederskab (DA)

2020/2021
Engelsk titel
The strategic leadership (DA)
Uddannelse
Ledelse (AU)
Uddannelsestype
Deltidsuddannelse
Niveau
Diplom
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Fagkode
1010123
Fag- /modulansvarlig
Keld Fonnesbæk Andersen
 • Formål

  Det er formålet at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver. Den studerende skal kunne identi-ficere strategiske problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelse af løsningsforslag.

  Indhold
  •Strategiske teorier og modeller
  •Strategisk analyse, udvikling og implementering
  •Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
  •Forandringsprocesser og forandringsledelse
  •Personligt, analyseret og autentisk lederskab
  •Metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse

  Viden

  Den studerende...
  •Skal have viden om fagområdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, strategiudvikling og strategiimplementering.
  •Skal have viden og forståelse for lederskabets virkning på den strategiske handlekraft.
  •Skal forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og ud-viklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige.

  Færdigheder

  Den studerende...
  •Skal kunne anvende centrale metoder og teorier, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau.
  •Skal gennem praksisnærer problemstillinger beskrive, analyser og vurderer en given organi-sations strategiske intention, situation og udviklingsbehov.
  •Skal i lyset af organisationens strategi kunne identificere udviklingsbehov i egen afdeling.
  •Skal på basis af refleksion over eget lederskab kunne redegøre for, hvorledes udviklings-mæssige tiltag kan iværksættes i egen afdeling.
  •Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder under iagttagelse af organisationens værdisæt, afdelingens kompetenceområde og relationer til interessen-ter.
  •Skal kunne metodetriangulere – altså kombinere forskellige analyseformer til afdækning af en konkret problemstilling.

  Kompetencer

  Den studerende...
  •Skal kunne identificere problemstillinger på det strategiske ledelsesniveau i en praktisk kontekst.
  •Skal kunne anvende fagets teorier og modeller i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis.
  •Skal kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og til at kunne gennemføre strategiunderstøttende forandringer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Fælles for alle uddannelsens fagmoduler er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der tilstræbes et tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at underviserne har praktisk erfaring inden for fagområdet, og at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen.

  Udviklingen af faglige og personlige kvalifikationer integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædagogiske og faciliterende arbejdsformer, som udvikler og understøt-ter personlige kvalifikationer som selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet og samarbejds-evne
  I undervisningen indgår der faglige diskussioner, erfaringsudveksling, casebehandling og projektar-bejde, der er med til at sikre personlig udvikling, faglig fordybelse og forbindelse mellem teori og praksis.

  For at understøtte indlæringen og vurdere udbyttet af undervisningen stilles der en række opgaver til refleksion og læring.

  Der lægges vægt på, at den studerende kan opsøge, vurdere og anvende information. Det er kund-skaber, som er helt grundlæggende for, at man kan tilegne sig nye kvalifikationer som led i livslang læring og udvikling.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Fremmmøde og aflevering af essay
  Faget prøves
  Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurde-ring som en del af bedømmelsen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
 • Adgangskrav
  Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i Ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:
  1) Relevant erhvervsuddannelse
  2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  3) Gymnasial uddannelse
  4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1 - 3

  Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgi-vende uddannelse. Relevant erhvervserfaring fra en afsluttet erhvervsuddannelse, eller en rele-vant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.
  Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannel-sessystemet) har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.