Copenhagen School of Design and Technology

da

Programmering (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Programming (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050141
Fag- /modulansvarlig
Lars Bogetoft
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med design og programmering til realisering af IT-systemer. Der fokuseres på at programmere IT-systemer af høj kvalitet i en lagdelt arkitektur med brugergrænseflade, funktionalitet og database. Løsninger konstrueres under anvendelse af værktøjer og teknikker der anvendes i professionen og der lægges vægt på at understøtte godt programdesign og udvikling af systemer af høj kvalitet.

  Viden

  Den studerende har:
  •udviklingsbaseret viden om specifikation af abstrakte datatyper samt kriterier forprogramkvalitet
  •forståelse for abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  •anvende centrale metoder til at specificere og konstruere algoritmer samt vurdere kvalitativeog kvantitative egenskaber ved algoritmer og datastrukturer
  •anvende centrale faciliteter i programmeringssproget til realisering af algoritmer,designmønstre, abstrakte datatyper, datastrukturer, designmodeller og brugergrænseflader
  •anvende et i professionen udbredt, integreret udviklingsværktøj, herunderversionsstyringssystem og centrale softwarekomponenter/biblioteker til at designe ogkonstruere praksisnære applikationer baseret på en lagdelt arkitektur
  •anvende centrale metoder og teknikker til at realisere modeller i et databasesystem ogkonstruere programmer, der benytter en databasegrænseflade
  •anvende centrale metoder og teknikker til at designe og konstruere programmer somsamarbejdende processer/tråde
  •anvende moderne teknikker og værktøjer til afvikling af test og kvalitetssikring samtudfærdige dokumentation i forhold til gældende standarder i professionen

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  •håndtere udviklingsorienterede situationer inden for programmering
  •deltage som en professionel programmør i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmeringsteknikker og programdesign

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på datamatikeruddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it- branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det nationale fagelement indgår i 1. delprøve af førsteårseksamen. Delprøven vægter 25% af den samlede karakter
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig eksamen i 20 min inkl. votering, ud fra spørgsmål i læringsmålene.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
206
timers undervisning
616
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Programmering (DA) modtager du 206 timers undervisning, hvilket svarer til 274 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.