Copenhagen School of Design and Technology

da

Softwaredesign 3 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Software design 3 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050303
Fag- /modulansvarlig
Marianne Stougaard Nielsen
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Christian Ole Kirschberg
 • Formål

  I faget Softwaredesign 3 præsenteres du for flere systemudviklingsmetoder og procesmodeller. Målet er at du opnår kompetence til at kunne ny udvikle, fra idé til kørende system, videreudvikle og integrere it-systemer på et systematisk grundlag under anvendelse af situationsbestemte moderne systemudviklingsmetoder og teknikker. Du kommer til at arbejde med agile processer og metoder, så som SCRUM og XP. Faget indeholder også emner indenfor planlægning og projektstyring herunder estimeringsteknikker, metrikker og konfigurationsstyring.

  Faget afsluttes med projekt, hvor de studerende gennemfører et selvvalgt systemudviklingsforløb i samarbejde med en virksomhed. Formålet er at de studerende kan demonstrere at de situationsbestemt kan vælge en passende en procesmodel og systemudviklingsmetode og at de kan arbejde systematisk med metoden samt planlægge og styre projektet.

  Viden

  Den uddannede har viden om
  1.eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden
  2.kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning

  Færdigheder

  Den studerende kan
  1.modellere og designe it-systemer
  2.anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur
  3.dokumentere og formidle produkt og proces – herunder sikre sporbarhed
  4.kvalitetssikre produkt og proces
  5.anvende hensigtsmæssige designmønstre
  6.inddrage brugere
  7.designe brugergrænseflader situationsbestemt og vælge en procesmodel og systemudviklingsmetode
  8.arbejde systematisk med et projekt under en valgt systemudviklingsmetode
  9.planlægge, vurdere og regulere et projekt
  10.udvælge og anvende hensigtsmæssige designmønstre og komponenter
  11.designe systemer, der er integreret med andre systemer

  Kompetencer

  Den studerende kan
  1.indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt
  2.situationsbestemt tilpasse en systemudviklingsmetode til et projekt
  3.tilegne sig nye procesmodeller og systemudviklingsmetoder
  4.reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningsformen er en blanding af klasseundervisning, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 deltagelsespligt knyttet til prøven. Denne er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligten skal afleveres på Studenter Intranet Fronter.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Formkrav
  • Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller problemstilling
  • Hovedafsnit
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider
  Det skriftlige projekt skal som minimum bestå af 20 normal sider og maksimalt af 30 normalsider
  for en studerende.
  For hver yderligere studerende øges antallet af sider enligt tabel:

  1 studenrende - min. 20 - maks. 30 sider
  2 studerende - min. 25 - maks. 40 sider
  3 studerende - min. 30 - maks. 45 sider
  4 studerende - min. 35 - maks. 50 sider

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Ikke opfyldelse af forudsætningen betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Projektet præsenteres af projektgruppen med udgangspunkt i systemudviklingsrapporten, 10
  minutter pr studerende dog max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer i 20 minutter pr. eksaminand inkl. Votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement: Systemudvikling
  Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Softwaredesign 3 (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.