Copenhagen School of Design and Technology

da

Programmering 2 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Programming 2 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050341
Fag- /modulansvarlig
Lars Bogetoft
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med design, arkitektur, programmering og realisering af distribuerede softwaresystemer. Der sættes fokus på såvel frontend som backend programmering samt den mellemliggende kommunikation.

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om integration mellem heterogene komponenter og platforme
  • forståelse for teori og praksis vedrørende distribueret programmering

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende centrale teknikker til at designe og konstruere programmer med flere samtidige brugere baseret på samarbejdende processer i en distribueret arkitektur
  • anvende designmønstre for distribuerede softwarearkitektur til at konstruere programmer der benytter tidssvarende netværksteknologier
  • anvende centrale metoder og redskaber til at udvikle softwarekomponenter og webapplikationer
  • vurdere kvalitative konsekvenser af et løsningsforslag

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere arbejdet som en professionel programmør i integrationsprojekter
  • deltage aktivt i større programmeringsprojekter
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmeringsteknikker og programdesign

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på datamatikeruddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it- branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det nationale fagelement indgår i 3.Delprøve af 3 semester eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  På baggrund af stillet opgave 24 timer forinden skal der afleveres en løsning.
  Mundtlig eksamen med en 5 minutters demonstration af løsningen og efterfølgende eksamination i 25 min inkl. votering. Opgaveløsning og eksamen er individuel.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
69
timers undervisning
205
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Programmering 2 (DA) modtager du 69 timers undervisning, hvilket svarer til 92 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.