Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknologi 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Technology 2 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050342
Fag- /modulansvarlig
Lars Bogetoft
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med teknologiske problemstillinger og aspekter indenfor netværk, distribuerede systemer og sikkerhed. Der er fokus på anvendelsen af de nævnte områder i systemudvikling, programmering og driftsafvikling

  Viden

  Den studerende har:
  •udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori inden for design og realiseringaf distribuerede systemer
  •forståelse for fundamentale netværksbegreber

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  •anvende centrale redskaber til virtualisering
  •anvende centrale og i praksis udbredte applikationsprotokoller
  •vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende centrale sikkerhedsmæssige begreber ogtrusler
  •vurdere relevante teknologiske aspekter i udviklingen af distribuerede systemer

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  •Varetage valg af infrastruktur i forbindelse med udvikling af distribuerede systemer
  •I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder indenfor distribueredesystemer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på datamatikeruddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it- branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det nationale fagelement indgår i 2.Delprøve af 3 semester eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig eksamen i 20 min inkl. votering, ud fra spørgsmål i læringsmålene.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
69
timers undervisning
205
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknologi 2 (DA) modtager du 69 timers undervisning, hvilket svarer til 92 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.