Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemudvikling 2 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Systems Development 2 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050343
Fag- /modulansvarlig
Lars Bogetoft
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med kvalitet i produkt og proces. Fagelementet arbejder med at sikre kvalitet gennem anvendelse af de til situationen valgte og tilpassede systemudviklingsmetoder og processer. Fagelementet arbejder med metoder til forundersøgelse og agile metoder til udvikling af forskellige typer af systemer herunder distribuerede systemer.

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om systemudviklingsmetoder og processers betydning for kvalitet i produkt og proces

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende en valgt systemudviklingsmetode og arbejde systematisk med et praksisnært projekt ved brug af denne
  • anvende centrale principper til at udarbejde projektplaner samt vurdere og regulere dem hensigtsmæssigt
  • vurdere praksisnære problemstillinger og situationsbestemt vælge en procesmodel og systemudviklingsmetode
  • formidle systemudviklingens proces og produkt til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere situationsbestemt tilpasning af systemudviklingsmetoder og processer til et konkret praksisnært projekt
  • deltage kompetent i et fagligt og tværfagligt systemudviklingsprojekt med tilpassede metoder
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden om procesmodeller og systemudviklingsmetoder

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på datamatikeruddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it- branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det nationale fagelement indgår i 1.Delprøve af 3 semester eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig eksamen med et 10 minutters oplæg og 20 minutters eksamination inkl. votering. Eksamen er individuel.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
69
timers undervisning
205
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemudvikling 2 (DA) modtager du 69 timers undervisning, hvilket svarer til 92 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.