Copenhagen School of Design and Technology

da

Introduktion til Python

2023/2024
Engelsk titel
Introduction to Python
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk og engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3050406
Fag- /modulansvarlig
Claus Bove
 • Formål og læringsmål

  Målet med dette valgfag er at gøre dig i stand til at varetage jobfunktioner hvor python indgår som programmeringssprog. Du vil lære at bruge såvel basale som avancerede elementer af sproget og du vil lære om hvor og i hvilke situationer du vil kunne forvente at skulle bruge netop dette sprog.

  Herunder kan du se hvad du kan forvente at kunne efter gennemførelse af dette valgfag.

  Viden

  Du vil efter dette valgfag er gennemført have viden om:
  - Hvor og i hvilke situationer python bliver brugt.
  - En vifte af for python relevante udviklingsværktøjer.
  - Forskellige pythoniske udviklingsmetoder.
  - Forskelle mellem scripting og kompilerede sprog.
  - Emnerne fra de tidligere semestre på din uddannelse, men med en dybere forståelse.

  Færdigheder

  Du vil efter dette valgfag er gennemført kunne:
  - Bruge python som programmeringssprog.
  - Gøre brug af simple og avancerede elementer fra sproget.
  - Kunne forklare og gøre brug af pythons Data Model og dens protokoller.
  - Programmerne via en pythonisk programeringsstil.
  - Bruge en vifte af udviklingsværktøjer tilknyttet sproget.
  - Løse abstrakte problemstillinger vha. af python og en pythonisk programeringsstil.
  - Kontrollerer din computer gennem en Bash terminal.
  - Refakturere kode så koden bliver "pythonic".
  - Refakturere kode så koden eksekveres mere effektiv.
  - Udvikle vha. af python relaterede udviklingsmetoder.
  - Analyserer fejlbeskeder og finde løsninger på problemet.

  Kompetencer

  Du vil efter dette valgfag er gennemført:
  - Være i stand til selvstændigt at sætte dig ind i nye emner og foretage litteratursøgninger og finde løsninger på opståede problemer.
  - Være i stand til at perspektiverer og relaterer til hvad du har lært tidligere på studiet (specielt i forhold til forskellen mellem Python og Java)

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen er en kombination af undervisning, øvelser og oplæg fra eksterne fagpersoner.

  Underviser vil primært give eksempler gennem "live coding", og efterfølgende vil I lave mindre øvelser der passer til emnet. Som hjemmearbejde vil der være en eller flere større øvelser, og i vil skulle læse det materiale som er knyttet til de foregående og kommende lektioner.

  Undervisningen vil desuden tage udgangspunkt i praksisnære problemstillinger.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 2 obligatoriske opgaver i dette valgfag. Opgaverne skal begge godkendes for at du kan få lov til at gå til eksamenen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen er mundtlig med aflevering af en synopsis på max en A4 side inden den mundtlige eksamen. Synopsen er en overordnet beskrivelse af hvad du vil fremlægge til din eksamen.

  Til den mundtlige eksamen trækker du et emne fra en pulje af emner svarende til hvad vi har arbejdet med i løbet af semesteret. Herefter har du 10 minutter til at præsentere hvad du har forberedt til netop dette emne.

  Efterfølgende vil du blive eksamineret i primært dette emne men også andre emner.
  Opgavetype
  Synopsis
  Formkrav
  Max 1 A4 aide
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minuter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Pc
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Eksamenen vil blive bedømt i forhold til i hvor høj grad du lever op til læringsmålene for valgfaget.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Real Python Tutorials - https://realpython.com/

  Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming,
  First Edition
  Luciano Ramalho,
  O'Reilly, August 2015,
  ISBN 978-1-491-9-46008
Valgfaget "Introduktion til python" har som sit hovedformål at give dig de nødvendige kompetencer til at kunne varetage en jobfunktion hvor python bruges som programmeringssprog.

I valgfaget fokuserer vi på at lære sproget at kende, fra de helt basale dele, til de mere avancerede, og på at lære i hvilke situationer du vil kunne bruge python.
48
timers undervisning
226
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Introduktion til Python modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.