Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050501
Fag- /modulansvarlig
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Formål

  Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver indenfor informationsteknologi.

  Viden

  Den studerende har viden om
   den daglige drift i hele praktikvirksomheden

  Færdigheder

  Den studerende kan
   anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse
  inden for erhvervet
   vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder
   håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet
   formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag

  Kompetencer

  Den studerende kan
   håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet
   tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
   deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Du modtager vejledning af din praktikvejeleder
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder3 og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes afsluttede eksamensprojekt.
  Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, jf. fælles del af studieordningen, fastlægger
  den studerende og vejlederen/kontaktperson i fællesskab konkrete mål for den studerendes
  praktikperiode.
  Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden.

  Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede datamatiker må forventes at møde i sit første job.
  Formkrav
  Der skal afleveres en praktikrapport.
  Praktikrapporten skal minimum indeholde
   Forside med navn, fødselsdato, praktikvirksomhed, skole, praktikperiode og hold
  betegnelse og dato
   Indholdsfortegnelse
   Problemformulering eller problemstilling
   Hovedafsnit
   Konklusion
   Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
   Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
   Der skal pagineres (sidetal) på alle sider
   Bilag: Virksomhedsudtalelse og logbog
  Praktikrapporten skal maksimum være 5 -normalsider foruden bilag.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Ikke opfyldelse af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og
  der er brugt et prøveforsøg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for: Praktik.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres efter endt praktikophold. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering
  af praktikrapport findes på Studenter Intranet Fronter.
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, branche research, evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, opsøgende dialog med virksomheder, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.