Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende projekt (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Final project (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050502
Fag- /modulansvarlig
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Formål
  Viden

  Den uddannede har viden om
  1) almindelig anvendt praksis, teori og metode inden for softwareudvikling,
  2) grundlæggende virksomhedsforhold i relation til systemudvikling og
  3) de teknologiske begreber og it-systemers teknologiske basering i relation til programmering, fejlsøgning og idriftsættelse.

  Færdigheder

  Den uddannede kan
  1) metodisk afdække krav til it-systemer, herunder vurdere i hvilket omfang kravene kan
  realiseres inden for givne rammer,
  2) anvende moderne og tidssvarende programmeringsteknikker og værktøjer til softwarekonstruktion, herunder sikre kvaliteten af det udviklede produkt,
  3) dokumentere det udførte arbejde i en sådan form, at dokumentationen er brugbar for
  den angivne målgruppe,
  4) anvende den relevante viden i forbindelse med systemudvikling, programmering og
  idriftsættelse,
  5) foretage fejlafdækning på systematisk vis og afhjælpe fejl i forbindelse med itsystemer,
  6) vurdere praksisnære problemstillinger inden for it samt opstille og vælge løsningsmuligheder samt
  7) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og
  brugere.

  Kompetencer

  Den uddannede kan
  1) deltage i udvikling af praksis inden for softwareudvikling,
  2) deltage i projektarbejde på kompetent vis,
  3) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med softwareudvikling med en
  professionel tilgang,
  4) deltage i et systemudviklingsforløb under anvendelse af moderne metoder, teknikker og
  værktøjer og
  5) i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til it-branchen, herunder domæneviden og teknologisk viden samt anvendelse af
  nye metoder, teknikker og værktøjer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Du modtager vejledning undervejs af din vejleder.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og
  central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.
  Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt.
  Formkrav
  Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
   Forside med titel
   Indholdsfortegnelse
   Indledning, inkl. problemformulering
   Hovedafsnit
   Konklusion
   Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
   Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 20 normalsider + 20 normalsider pr. studerende.
  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider.
  Bilag er uden for bedømmelse.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Stave- og formidlingsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
  Studerende, der kan dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om
  dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling.
4
timers vejledning
407
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 4 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.