Copenhagen School of Design and Technology

da

Design Thinking (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Design Thinking (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207101
Fag- /modulansvarlig
Tifli Lerche
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
 • Formål

  Formålet er at klæde de studerende på til at kunne udvikle, tilrettelægge og gennemføre design- og innovationsopgaver med afsæt i etnografiske metoder til behovsafklaring.

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling.
  • Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende: Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Identificere og udvikle de muligheder der identificeres indenfor designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret konceptudvikling og -implementering, herunder:
  • Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.
  • Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprocesser.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Workshops, gruppearbejde og oplæg.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor den enkelte studerende udarbejder et skriftligt oplæg med efterfølgende mundtlig afprøvning. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
39
timers undervisning
43
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design Thinking (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 48% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.