Copenhagen School of Design and Technology

da

1-2-3 Podcast (DA)

2023/2024
Engelsk titel
1-2-3 Podcast (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207311
Fag- /modulansvarlig
Dorthe Fiona Petersen
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  På dette valgfag får du sammen med andre medstuderende mulighed for at udvikle et podcastkoncept og producere det første afsnit. I skal arbejde fra idé til udvikling af koncept, I skal interviewe og optage, redigere og udtænke en visuel identitet og markedsføring og ikke mindst præsentere jeres fantastiske podcast i KEA’s første lydbiograf.

  På valgfaget arbejder vi med de forskellige processer i podcastudvikling og -produktion. De fem uger vil omhandle:
  1. Introduktion til podcastmediet, lytteuniverser og interviewøvelse
  2. Udvikling af podcastkoncept og forberede optagelser
  3. Optagelser og redigering, gennemlytning og kritik, udvikling af visuel identitet
  4. Optagelser, redigering og planlægning af markedsføring
  5. Færdigredigering, publicering og markedsføring

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  - Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.
  - Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  - Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  - Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  - Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  - At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber, der belyser et koncepts forretningspotentiale.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede sitautioner, herunder:
  - Identificere og udvikle de muligheder der identiciferes indenfor designcentreret koncepudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  - Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.
  - Udvikle de muligehder der identificeres indenfor produktudviklingsprocessen og anvise realsering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  - Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til produkt- og prototypeudvikling under hensyntagen til principper for børedygtighed.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være en kombination af forelæsning, øvelser, workshops og eksterne oplægsholdere. Der vil blive meget praktisk arbejde ude i felten med at optage og med at redigere og klippe podcasten. Der arbejdes i grupper a 4-6 personer, og vi redigerer i programmet Hindenburg.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der vil efter valgfagets afslutning blive givet en individuel karakter efter 7-trinsskalaen.
  Prøveform
  Praktisk prøve
  Karakteren gives på bagrund af de ugentlige afleveringer, produktet (den færdigproducerede podcastafsnit og lanceringen af dette), den studerendes feedback til andre studerende og den studerendes vurdering af egen læring og indsats på valgfaget.
  Opgavetype
  En færdigproduceret podcast kombineret med skriftlige afleveringer.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Palle, Dorthe og Arnbjørn, Thor: Podcastbogen, Samfundslitteratur, 2019.

  Hjortsø, Kirkvåg og Løfgren Rud: Podcasterens håndbog. Samfundslitteratur, 2020.
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget 1-2-3 Podcast (DA) modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: tværfaglig projektorganiseret undervisning, gruppearbejde, øvelser, interne forelæsninger, peer-review.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, gruppearbejde, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.