Copenhagen School of Design and Technology

da

Videokommunikation (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Videokommunikation (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207312
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
Dorthe Fiona Petersen
 • Formål

  Formålet med valgfaget er at klæde den studerende på til at kunne planlægge, optage og redigere videoproduktioner til brug i online markedsføring.

  Færdigheder

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  - Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  - Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og –analyser, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.
  - Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  - Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Kompetencer

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  - Identificere og udvikle de muligheder der identificeres indenfor designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  - Håndtere virksomhedens kommunikation overfor relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  - Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen er en blanding af hands-on undervisning, øvelser, længere opgaver, samt et casesamarbejde med startup-virksomhed. Der arbejdes individuelt samt i større og mindre grupper.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  For at bestå modulet skal man have afleveret og bestået i alt 11 opgaver samt en multiple choice-test.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Videokommunikation (DA) modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, digitale øvelser, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum, indsamling af empiri, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.