Copenhagen School of Design and Technology

da

Nudging og valgarkitektur

2023/2024
Engelsk titel
Nudging and Behavioural Design
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207312
Fag- /modulansvarlig
Tifli Lerche
 • Formål og læringsmål

  Nu og i fremtiden ligger der et stort potentiale i at bruge viden om nudging og valgarkitektur i det strategiske og praktiske arbejde med markedsføring, kommunikation, innovation og ikke mindst design. Fagområder som alle ligger dybt forankret i Entreprenørskab- & designs DNA. Så hvis I interesserer jer for psykologien bag, hvordan vi mennesker tager beslutninger og ikke mindst handler på dem, er dette et valgfag for jer. Vi skal arbejde med at undersøge eksisterende problematikker i forhold til adfærd. Vi skal analysere adfærden og konteksten, som adfærden finder sted i. Vi skal identificere de barrierer, der ligger til grund for, at den ønskede adfærd ikke finder sted, og så skal vi udvikle løsninger i den rette kontekst, der skaber den ønskede adfærd og selvfølgelig teste disse løsninger gennem prototyper, så vi ved, om de rent faktisk virker.

  Viden

  Viden

  • Viden om design-centrerede metoder og deres anvendelse inden for udvikling og implementering af koncepter. • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer. • Grundlæggende viden om etiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af et nudge • Kendskab til adfærdsteorier på et grundlæggende niveau • Viden om og praktisk erfaring med designteorier på et grundlæggende niveau • Viden om og praktisk erfaring med analyse af en virksomheds vision, mission og værdi

  Færdigheder

  Færdigheder

  • Praktisk erfaring med kvalitative metoder som registrerings- og observationsmetoder i relation til nudging. • Praktisk erfaring med udvikling af prototyper, herunder materiale og konstruktionsforståelse på et grundlæggende niveau • Praktisk erfaring med at udvælge, indsamle og bearbejde relevant data i forhold til en given problemstilling • Praktisk erfaring med at forstå, undersøge og definere en given problemstilling • Kendskab til teori og metode inden for nudging • Praktisk erfaring med nudging. • Praktisk erfaring med anvendelse af video til såvel observation som præsentation på et grundlæggende niveau • Praktisk erfaring med at analysere en kommunikationssituation. • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter. • Planlægge og arbejde iterativt med processer. • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed. • Skal kunne udvælge relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling. • Skal kunne udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder. • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Kompetencer

  • Praktisk erfaring med at udvikle løsninger herunder produkt- og eller konceptudvikling og prototyper til de givne problemstillinger og præsentere dem mundtligt og visuelt for kunden. • Praktisk erfaring med at argumentere for valg og fravalg i skabende processer over for medstuderende,

  samarbejdspartnere samt kommende kunder og kolleger. • Skal kunne skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, workshops, øvelser og eksterne oplægsholdere. Der vil være meget feltarbejde gennem især observation, registrering og test. Der arbejdes i grupper a 4-5 personer.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Skal have bestået 1. og 2. semester

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Løbende skriftlige afleveringsopgaver og en mundtlig præsentation for kunden til sidst
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  En kombination af flere skriftlige afleveringsopgaver og en mundtlig præsentation for kunden
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Pitchet for kunden tæller 40 %.
  • Hver af de 5 Opgaveaflevering på Fronter og præsentationerne af disse i plenum tæller 10 %.
  • Kompendieopgaven og præsentationen af denne i plenum tæller ligeledes 10 %
  • Herudover ser vi på deltagelsen og engagementet i det hele taget på valgfaget og aflevering af samarbejdskontrakt og evaluering.

  Pitch for kunden:
  • I hvilken grad resultater af analyser og relevante observationer er implementeret i løsningen (før og efter målinger)
  • Behandlingsdybden
  • Argumentation for valg og fravalg undervejs
  • Inddragelse af den valgte metode og teori og forståelse af denne samt anvendelse af de rette fagtermer i relation til nudging
  • Argumentation for produktets/servicens udformning og idé i forhold til målgruppe og kontekst
  • Evnen til at præsentere struktureret, overbevisende, klart og fokuseret.

  Ugeafleveringer på Fronter:
  • I hvilken grad den enkelte opgave er løst efter retningslinjerne i de skriftlige oplæg
  • Formidlingsevnen visuelt og skriftligt
  • Behandlingsdybden
  • Argumentationsevnen
  • Inddragelse af den valgte metode og teori og forståelse af denne samt anvendelse af de rette fagtermer.

  I øvrigt:
  Evalueringsskema og samarbejdskontrakt:
  Skal begge være udfyldt tilfredsstillende og uploadet på Fronter
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Følgende skal være læst ved valgfaget start:
  Nudge af Merete Norsker Bergsøe, Rikke Larsen, Andreas Maaløe Jespersen, Katrine Lund Skov, Inge Schiermacher. Nyt Teknisk Forlag 2014.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Nudging og valgarkitektur modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.