Copenhagen School of Design and Technology

da

Design sprint (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Design Sprint (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207314
Fag- /modulansvarlig
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
 • Formål

  Det, der kendetegner samtiden, er et kontinuerligt udviklingsfokus, og derfor er det at få nye idéer ikke nok: Der skal også findes nye måder at arbejde med udvikling på, og der skal findes nye løsninger på aktuelle udfordringer både for virksomheder og i samfundet generelt. Innovation er ofte kendetegnet ved en høj grad af tværfaglighed. Procesledelse og facilitering
  af kreative processer med et innovativt fokus er derfor omdrejningspunktet for dette valgfag. En god proces kræver styring, agilitet, åbenhed, tillid og risikovillighed for at få idéer og til at udvikle disse til et konkret output.

  På valgfaget vil vi arbejde med, hvordan man som procesleder i en innovativ udviklingsproces kan skabe rammerne for et tværfagligt samarbejde om et fælles mål. Der arbejdes på valgfaget med relevante metoder og tidssvarende redskaber til planlægning,
  organisering og gennemførsel af workshops. Faget giver mulighed for at opnå kompetencer og at tilegne sig nyttige redskaber særligt inden for procesledelse og facilitering.

  Helt konkret skal du arbejde med Design Sprint som redskab. ”Sprint” er et praktisk framework til at skabe hurtige og træfsikre resultater ved at udvikle, teste og validere idéer på en systematisk og feedback-baseret måde. Det er en designdrevet metode, hvor du lære at bruge visuelle redskaber og udarbejde prototyper/koncepter til at teste dig frem til, om idéen virker. Alt dette mens du stadig udvikler den. Et stærkt koncept bygger på en stærk
  forståelse for markedet, målgruppen og brugerne. Hertil kommer brugerinddragelse og prototyper som en essentiel del af enhver udvikling.

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  - Grundlæggende viden om, hvorledes forskellige typer af organisationer funger, deres kulturtræk, samt hvorledes de udvikles og ændres med særlig fokus på iværksættervirksomheder.
  - Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og
  gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.
  - Grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation, samt arbejdet med innovation i fagområderne design-, trend- og forretningsprocesser.
  - Metoder til innovation gennem nye eller væsentligt ændrede serviceydelser,

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  - Anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder.
  - Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams, samt konflikthåndtering.
  - Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  - Vurdere virksomhedens idé, mål og strategi under hensyntagen til virksomhedens ressource.
  - Vurdere behovet for og omfanget af et udviklingsforløb og hvorledes dette kan organiseres i et projekt.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og
  brugere.

  Kompetencer

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  - Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i
  spil.
  - Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper.
  - Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til organisation, ledelse og projektstyring.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til
  forretnings innovation.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen vil være en kombination af teori og praksis. Særligt vil der være fokus på at arbejde med Design Sprint-metoden.
  Ligeledes vil der i forløbet være workshops med netop fokus på innovation. Der arbejdes caseorienteret, hvormed den lærte teori omsættes til brug i det konkrete casearbejde. Den teoretiske ballast etableres gennem undervisning og øvelser i den udvalgte teori til faget.

  Der vil blive arbejdet tæt med en virksomhed/institution, hvor fokus vil være på, at du som studerende vil få erfaring med innovativt udviklingsarbejde gennem et konkret samarbejde med medarbejdere hos en virksomhed/institution. Derudover vil der komme forskellige eksterne oplægsholdere som bidrag til indføringen i forskellige metoder og arbejdet
  med innovativt udviklingsarbejde i eksisterende virksomheder/institutioner.

  Formelle krav:
  Gruppe: Planlægning og facilitering af et ”sprint”
  Individuelt: Skriftlig aflevering
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Du vil blive præsenteret for en del litteratur, som vil dække temaerne procesledelse, projektledelse, innovation, tværfagligt samarbejde, organisationskultur og selvfølgelig selve metoden ”Design Sprint”.
  (Bog: Sprint – How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days af Jake Knapp)
84
timers undervisning
190
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design sprint (DA) modtager du 84 timers undervisning, hvilket svarer til 112 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, peer-review, virksomhedssamarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.