Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktdesign: Fremtiden er lokal & Internet of Things

2022/2023
Engelsk titel
Product Design: The Future is Local & Internet of Things (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207315
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
Tifli Lerche
 • Formål og læringsmål

  Det overordnede formål med valgfaget er at skabe forståelse for design, udvikling samt produktion af fysiske produkter.

  Viden

  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse inden for udvikling og implementering af koncepter.
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.
  • Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.
  • Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste.
  • Viden om økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold ved udarbejdelse af en forretningsplan.
  • Forståelse for hvorledes virksomhedens værdikæde understøtter værdiskabelsen i et forsyningskæde perspektiv.
  • Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren.
  • Relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger, som er centrale for udvikling af en ide til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation, samt arbejdet med innovation i fagområderne design-, trend- og forretningsprocesser.
  • Metoder til innovation gennem nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, processer og organisationsformer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling.
  • Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings- og produktudvikling.

  • Grundlæggende kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheders kommunikationsmuligheder i forhold til, produkter, markedet og forbrugeren
  • Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt

  Færdigheder

  • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  • Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling.
  • Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt, herunder udforme en produkt design specifikation.
  • Anvende 3D programmer til virtuelle repræsentationer af prototyper.
  • Anvende databaser til brug for indsamling og dokumentation af relevante data ift eksempelvis materialevalg, konstruktion, bæredygtighed, samt inddragelse af nye teknologier som IoT, wearable tech mm.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælgelse og anvendelse af relevante materialer og teknologi.
  • Vurdere et koncepts tekniske gennemførlighed ud fra principper for bæredygtighed, samt relevant materiale og teknologi.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside, skriftlig kommunikation.
  • Komposition af disse virkemidler, herunder typografi og farvelære.
  • Anvende 2D programmer til virtuelle og fysiske repræsentationer.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  • Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Udarbejde en grundlæggende forretningsmodel for opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept inden for rammerne af en eksisterende virksomhed.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Beregne og vurdere en idés bæredygtighed, baseret på kendte markeds- og omkostningsforventninger, samt et designs økonomiske forretningspotentiale ud fra forskellige forretningsmodeller.

  Formidle forretningsplanen for et koncept, gennem budgetteringsmodeller og belysning af udbuds- og efterspørgselsforholdene på markedet.

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber, der belyser et koncepts forretningspotentiale.
  • Identificere nye markeder og definere indtrængningsstrategier, samt identificere og udvælge forslag til handlingsparametre for både fysisk og online markeder.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.
  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen.
  • Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og udvælge forskellige tilgange til arbejdet med innovation.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference- og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.
  • Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse.
  • Træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive på grundlag af fremtidige og samfundsmæssige behov i et kulturelt historisk perspektiv.
  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside
  • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Kompetencer

  Den studerende:
  Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Identificere og udvikle de muligheder der identificeres inden for designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret konceptudvikling og -implementering, herunder:
  • Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.
  • Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprocesser.
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres indenfor produktudviklingsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  • Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til produkt- og prototypeudvikling under hensyntagen til principper for bæredygtighed.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage til at vurdere en prototypes tekniske gennemførlighed.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til produktudvikling.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts økonomiske forretningspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts markedspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber innovativt med henblik på nye afsætningsmuligheder.
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med vurdering af innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Kvalificere innovationsfremmende aktiviteter ud fra et forretningsorienteret og etisk perspektiv.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med kulturanalyse, trendspotting og forecasting og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Håndtere virksomhedens kommunikation overfor relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter

 • Undervisningsform
  Undervisningen veksler mellem tavleundervisning, gennemgang af teori og metoder samt en serie praktiske opgaver. De studerende skal arbejde sammen i mindre grupper på diverse værksteder, hvor de skal fremstille fysiske produkter, som skal præsenteres og afleveres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Man skal være studieaktiv, aflevere fire mindre deløvelser, aflevere en synopsis på 5 normalsider, færdiggøre og aflevere mindst et fysisk produkt. Alt dette skal derudover fremlægges mundligt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
90
timers undervisning
184
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktdesign: Fremtiden er lokal & Internet of Things modtager du 90 timers undervisning, hvilket svarer til 120 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.