Copenhagen School of Design and Technology

da

Det fysiske rum som brandingkanal (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Det fysiske rum som brandingkanal (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207316
Fag- /modulansvarlig
Tifli Lerche
Bettine Ortmann
 • Formål og læringsmål

  Formålet er få viden om og erfaring med, hvordan man kan benytte det fysiske rum som brandingkanal.

  Viden

  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.

  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste.
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren.
  • Relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger, som er centrale for udvikling af en ide til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings- og produktudvikling.

  Færdigheder

  • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling. • Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Anvende 3 D programmer til virtuelle repræsentationer af prototyper

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage til at vurdere en prototypes tekniske gennemførlighed
  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Udarbejde en grundlæggende forretningsmodel for opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept inden for rammerne af en eksisterende virksomhed. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af data, med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og –analyser, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.
  Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive på grundlag af fremtidige og samfundsmæssige behov i et kulturelt historisk perspektiv.

  Kompetencer

  Den studerende: Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Identificere og udvikle de muligheder der identificeres indenfor designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret konceptudvikling og -implementering, herunder:
  • Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.
  • Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprocesser.
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts økonomiske forretningspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts markedspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber innovativt med henblik på nye afsætningsmuligheder. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til markedsføring og datahåndtering.
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings- og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends.

 • Undervisningsform
  Casesamarbejde, oplæg, gruppearbejde, wortkshops.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Hver gruppe afleverer en opgave for et brand og afleverer en refleksions- og empiriindsamlingsopgave.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Det fysiske rum som brandingkanal (DA) modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.