Copenhagen School of Design and Technology

da

Design til den nye verden (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Design For the New World (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207316
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  Verden kalder på nye perspektiver, nye idéer og nye måder at finde, frame og løse problemer på. Designerens rolle er under konstant udvikling; fra et overvejende formgivningsperspektiv (design som æstetik), til et markedsperspektiv (design som konkurrencefordel), til innovation (design som problemløsning). Seneste bud på stammen: Designeren som facilitator.

  De udfordringer, vi skal finde løsninger på de næste 10 år, kræver brede, tværgående samarbejder. Designerens rolle er i disse tilfælde at skabe rammerne, processen, redskaberne, der gør det muligt for alle (borgere, politikere, erhvervsfolk, NGO’er) at deltage i kreative, produktive designprocesser, der skaber fælles ejerskab og engagement – og konkrete, realistiske løsninger på både akutte og langsigtede problemstillinger.

  På dette valgfag vil vi undersøge, hvordan vi, med vores kompetencer, kan være med til at skabe en mere bæredygtig verden ved at inddrage flere interessenter i processen.

  Dette modul klæder dig på til at:

  Forstå ekstremt komplekse udfordringer og udvælge relevante metoder til at udvikle løsninger

  Facilitere designprocesser

  Forstå din egen position inden for det brede designbegrebDesign til den nye verden

  Se dig selv som en del af løsningen på de største udfordringer, vi står over for i verden i dag

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.

  Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.

  Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.

  Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.

  Planlægge og arbejde iterativt med processer.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:

  Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling.

  Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams, samt konflikthåndtering.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  Identificere og udvikle de muligheder der identificeres indenfor designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret konceptudvikling og -implementering, herunder:

  Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.

  Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprocesser.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:

  Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil.

  Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være en blanding af tavleundervisning, åbne diskussioner og øvelser, hvor de studerende hovedsageligt arbejder i mindre grupper med afsæt i korte, praktiske øvelser, der løses i undervisningslokalet, samt diskussion og feedback i grupper. Noget undervisning vil desuden foregå uden for undervisningslokalet.

  Gennemgange og feedback
  - Peer review
  - Fælles gennemgange, hvor vi kigger på hinandens arbejde.

  KEA Charrette
  Alle studerende på valgfaget vil deltage i KEAs Charrette – en 1 uge lang international, tværfaglig design workshop.

  Video
  De studerende vil skulle arbejde med video som en måde at formidle proces og resultater på til omverdenen. Her vil de introduceres til grundlæggende optageteknik samt til redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Man skal have bestået 1. semestereksamen og 1. årseksamen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Refleksionsopgave, video og skriftlig opgave.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  To skriftlige opgaver samt en video. Videoen er en gruppeopgave, mens de skriftlige opgaver er individuelle.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Afleveringsopgaver vurderes ud fra kriterier i henhold til opgavens indhold.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design til den nye verden (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.