Copenhagen School of Design and Technology

da

E for entreprenør (DA)

2021/2022
Engelsk titel
E for Entrepreneur (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207317
Fag- /modulansvarlig
David Jonas Fisher
 • Formål og læringsmål

  At bidrage den studerende praktisk hands-on erfaring med, samt viden om, iværksætteri og opstart af virksomhed.

  Viden

  Viden: Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder: • Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste. • Viden om økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold ved udarbejdelse af en forretningsplan. 10 • Forståelse for hvorledes virksomhedens værdikæde understøtter værdiskabelsen i et forsyningskæde perspektiv.

  Viden: Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder: • Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren. • Relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger, som er centrale for udvikling af en ide til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.

  Viden: Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder: • Grundlæggende viden om, hvorledes forskellige typer af organisationer funger, deres kulturtræk, samt hvorledes de udvikles og ændres med særlig fokus på iværksættervirksomheder. • Forståelse af forskellige organisationsformer, med henblik på organisatorisk udvikling og forandringsledelse. • Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.

  Viden: Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder: • Grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation, samt arbejdet med innovation i fagområderne design-, trend- og forretningsprocesser. • Metoder til innovation gennem nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, processer og organisationsformer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

  Viden: Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder: • Grundlæggende kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheders kommunikationsmuligheder i forhold til, produkter, markedet og forbrugeren • Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt

  Færdigheder

  Færdigheder: Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder: • Udarbejde en grundlæggende forretningsmodel for opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept inden for rammerne af en eksisterende virksomhed. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder: • Beregne og vurdere en idés bæredygtighed, baseret på kendte markeds- og omkostningsforventninger, samt et designs økonomiske forretningspotentiale ud fra forskellige forretningsmodeller. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder: Formidle forretningsplanen for et koncept, gennem budgetteringsmodeller og belysning af udbuds- og efterspørgselsforholdene på markedet.

  Færdigheder: Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder: • At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber, der belyser et koncepts forretningspotentiale. • Arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af data, med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder: • Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og –analyser, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer. • Identificere nye markeder og definere indtrængningsstrategier, samt identificere og udvælge forslag til handlingsparametre for både fysisk og online markeder. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder: • Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.

  Færdigheder: Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder: • Vælge mellem forskellige organisationsformer ved virksomhedsdrift og håndtere fordele og ulemper herved. • Anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder. • Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams, samt konflikthåndtering. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder: • Vurdere virksomhedens idé, mål og strategi under hensyntagen til virksomhedens ressource. • Vurdere behovet for og omfanget af et udviklingsforløb og hvorledes dette kan organiseres i et projekt. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Færdigheder: Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder: • Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen. • Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder: • Vurdere innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og udvælge forskellige tilgange til arbejdet med innovation. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Færdigheder: Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder: • Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder: • Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder: • Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Kompetencer

  Kompetencer (virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller): Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder: • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts økonomiske forretningspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder: • Bidrage til budgetter til brug ved opstart af projekter, virksomheder eller udvikling og implementering af koncepter. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller.

  Kompetencer (markedsføring): Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder: • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts markedspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder: • Udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber innovativt med henblik på nye afsætningsmuligheder. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til markedsføring og datahåndtering.

  Kompetencer (organisation, ledelse og projektstyring): Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder: • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder: • Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil. • Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper. • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til organisation, ledelse og projektstyring.

  Kompetencer (forretningsinnovation): Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder: • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med vurdering af innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder: • Kvalificere innovationsfremmende aktiviteter ud fra et forretningsorienteret og etisk perspektiv. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forretnings innovation.

  Kompetencer (kommunikation): Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder: • Håndtere virksomhedens kommunikation overfor relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder: • Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation.

 • Undervisningsform
  Valgfaget tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og repræsenterer derfor i vid udstrækning et skræddersyet forløb med en høj frihedsgrad.

  Der er dog fire fikspunkter:
  1. Den klassiske holdundervisning erstattes af en række obligatoriske workshops á 1-2 dages varighed. Disse workshops dækker temaer såsom etablering, jura, projektledelse, økonomi, salg og markedsføring

  2. Der afholdes løbende ”sparrings- og afrapporteringsjam”. Disse SparringsJAMs repræsenterer valgfagets kerne og holdets praksisfællesskab

  Formålet med SparringsJAMet er at skabe et fælles rum for sparring, refleksion, udveksling af ideer osv. Det er obligatorisk at deltage i det ugentlige SparringsJAM og opskriften er altid den samme. Hvert projekt forbereder et kort oplæg (a max fem minutter), hvor man præsenterer de tre væsentligste arbejdsopgaver for den foregående uge og de tre vigtigste for den kommende uge. Hvert projekt medbringer desuden et styk "output", en problemstilling, et spørgsmål eller lignende, som man ønsker at få addresseret i plenum. Alle deltagere SKAL ytre sig i forbindelse med "out-put'et" der præsenteres
  3. Mentorsamtaler

  Et af valgfagens grundtræk, er mentorsamtalerne. Mentorsamtaler afholdes løbende og varer max 45 minutter for enkeltmands-projektet og max 60 minutter for grupper. I forbindelse med mentorsamtalerne vil der være fokus på følgende:
  • Dine/Jeres Mål & Progression
  • Faglig sparring

  I forbindelse med den første mentorsamtale vil jeg bede jer om at forberede en liste med jeres langsigtede mål (for valgfaget) og jeres kortsigtede mål (den første måned). Nedfald gerne mange mål! Det er obligatorisk løbende at opdatere denne liste med mål.
  Send venligst jeres liste med mål til mig pr e-mail, senest 48 timer før jeres mentorsamtale. Såfremt I ønsker at dække specifikke faglige emner, så gi' mig et prej herom.
  Igennem hele valgfaget er det obligatorisk - 48 timer - inden hver af jeres mentorsamtaler, at I sender mig en e-mail med jeres opdaterede liste af mål samt en indikation på, hvilke emner I ønsker at tackle
  Det er samtidigt obligatorisk - senest 48 timer - efter hver mentorsamtale, at I laver et resume heraf i jeres logbog samt at I noterer de væsentligste action points fra mødet
  4. Ugentlig opdatering af digital “logbog”, hvor den enkelte studerende reflekterer over egen læring og eget arbejde

  Formålet med logbogen er at facilitere læring og refleksion. Logbogen er individuel og det er obligatorisk at ajourføre logbogen gennem hele valgfagsperioden. Logbogen skal ajourføres mindst to gange pr uge. Væsentligt indhold inkluderer reflektioner vedrørende egen mål, progression & indsats, Læring & udvikling (fagligt & personligt), Sejre, nederlag & fejl (små såvel som store), Take-aways & action points fra SparringsJAMs, workshops & mentorsamtaler.
  I jeres logbogs-kanal, skal i samtidigt uploade og vedligeholde et styk projektledelsesværktøj. I bestemmer selv formatet (jf gantt, dapulse etc). Dette er obligatorisk!
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
179
timers undervisning
643
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget E for entreprenør (DA) modtager du 179 timers undervisning, hvilket svarer til 238 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, workshop, projektpræsentation, peer-review, eksterne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.