Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktdesign: Et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Product design: A Showdown with Take-Make-Waste-Culture (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207318
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
 • Formål og læringsmål

  På dette valgfag vil vi se nærmere på produktionen af fremtidens fysiske produkter.

  På trods af, at der i mange år har været fokus på produkters levetid, bliver vi som forbrugere i stadig højere grad ved med at skifte dem ud. Det er sjældent på grund af, at de er gået i stykker eller ikke længere fungerer, men fordi vi gerne vil havde et nyere produkt eller den seneste version.

  Denne udvikling skal vi på valgfaget bidrage til at få ændret, både gennem udvikling af konkrete fysiske produkter og forretningsmæssigt.

  Længere levetid for produkter
  Alene på grund af vores bevidsthed om bæredygtighed i al almindelighed giver det mening at lave fysiske produkter med en lang levetid. Men derudover forventes det, at der fra officiel side vil blive stillet større krav og lovgivning omkring produktstandarder i fremtiden. Disse standarter vil havde fokus på produkternes levetid og mulighederne for at reparere dem. Dette skyldes især, at man arbejder hen imod en cirkulær økonomi, hvor en forlænget produktlevetid er afgørende. Udover at lave produkter med lang levetid, skal vi derfor også se på hvordan denne tankegang kan styrke en forretningsidé.

  Den lokale produktion:
  Made in Denmark / Make on Nørrebro / Made in apartments 3 floor, Guldbergsgade 29N

  Her skal vi tage stilling til, hvordan en lokal produktion kan være rantabel. Vi skal se på nye muligheder inden for materialevalg og lokal produktion og hvordan hele denne proces kræver gennemsigtighed for at fremstå troværdig for brugerne.

  I skal udvikle og lave fysiske prototyper og eventuelt færdige produkter, hvor I har taget stilling til:

  • Funktion
  • Formgivning
  • Produktion
  • Materialeforbrug
  • Bæredygtighed
  • Levetiden på produktet
  • Forretningen
  • Markedsføring

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode, herunder:
  • Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt, herunder udforme en produkt design specifikation.
  • Anvende 3D programmer til virtuelle repræsentationer af prototyper.
  • Anvende databaser til brug for indsamling og dokumentation af relevante data ift eksempelvis materialevalg, konstruktion, bæredygtighed, samt inddragelse af nye teknologier som IoT, wearable tech mm.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælgelse og anvendelse af relevante materialer og teknologi.
  • Vurdere et koncepts tekniske gennemførlighed ud fra principper for bæredygtighed, samt relevant materiale og teknologi. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres indenfor produktudviklingsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  • Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til produkt- og prototypeudvikling under hensyntagen til principper for bæredygtighed.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage til at vurdere en prototypes tekniske gennemførlighed. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til produktudvikling

 • Undervisningsform
  Vi vil som udgangspunkt benytte KEA´s værksteder med de maskiner, som vi har til rådighed her til at udvikle vores prototyper. Her har vi adgang til laserskærer, 3D printer, folieskærer, tekstiltryk, CNC-fræser, klistermærk-printer, T-shirt printer, akryl bøjer, vakuum presser og meget mere.

  I vil få kendskab til 3D programmet Fusion 360 som både er et godt digitalt formgivningsprogram og ikke mindst det program som KEA´s værksted bruger til flere af deres maskiner, bl.a. 3D printerne og CNC-fræseren.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Man skal have bestået 1. semestereksamen og 1. årseksamen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve

  Skriftlig opgavemed mundtligt forsvar.

  Løbende afleveringsopgaver
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  De praktiske afleveringsopgaver vurderes ud fra kriterier i henhold til opgavens indhold. Den skriftlige opgave vurderes både ud fra proces og endeligt resultat.

  Den mundtlige prøve vurderes ud fra kriterier i henhold til opgavens indhold.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktdesign: Et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, casearbejde, øvelser, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.