Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtig og Digital Entreprenør (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Sustainable and Digital Entrepreneur (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3207322
Fag- /modulansvarlig
Bettine Ortmann
 • Formål og læringsmål

  At udstyre den studerende med praktisk hands-on erfaring, samt viden om iværksætteri og opstart af egen virksomhed med fokus på bæredygtighed og udvikling af en digital tilstedeværelse.

  Viden

  Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.

  Viden om bæredygtig forretningsudvikling og innovation.

  Viden om nyeste trends inden for bæredygtighed og digital forretningsudvikling.

  Viden om bæredygtighedskommunikation.

  Færdigheder

  Anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder.

  Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams, samt konflikthåndtering.

  Omsætte en idé til virkelighed.

  Evnen til selv at identificere og tilegner sig ny viden om relevante trends og inddrage disse i innovation og forretningsudvikling.

  Formidling af en forretningside.

  Anvendelse af præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model.

  Formidling af kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Kompetencer

  Håndtering af udviklingsorienterede situationer, herunder:

  · Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  · Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og sparringsforløb med en professionel tilgang.

  Håndtering af udviklingsorienterede situationer med henblik på innovation.

  Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med kulturanalyse, trendspotting og forecasting og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Håndtering af virksomhedens kommunikation overfor relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder.

  Kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges ud fra en arbejdsbelastning på minimum 37 timer om ugen, og der vil være følgende former for undervisning:

  1. En række obligatoriske workshops. Disse workshops dækker over temaer såsom etablering, bæredygtighed, business model generation, value proposition design, projektledelse, økonomi, finansiering, salg og markedsføring.

  2. Inspirationsindlæg fra branche eksperter, bæredygtige start-ups og grønne iværksættere, samt fælles ekskursioner

  3. Fælles "SparringsJams" hver 2. uge

  4. Faste sparringsmøder i mindre Feedgrupper hver 2. uge

  5. Løbende mentorsamtaler.

  6. Løbende refleksion over mål og fremdrift i digital logbog.

  Formålet med de fælles SparringsJams er at skabe rum for sparring, refleksion, udveksling af ideer osv. Til de fælles SparringsJams reflekteres i fællesskab over undervisningen, den løbende inspirationsinput og hvordan det kan relateres til arbejdet med opstart og drift af egen virksomhed. Evt. udfordringer vendes i plenum. Det er obligatorisk at deltage.

  I starten af valgfaget bliver I inddelt i mindre feedbackgrupper. Hver gruppe får en særlig tilknyttet mentor. Grupperne mødes hver 2. uge. Her præsenterer hver virksomhed/gruppe en status på sit arbejde (mål og fremdrift), samt de væsentligste problemstillinger man står overfor lige nu. Alle deltagere i feedbackgruppen SKAL komme med input og feedback til de øvrige deltagere. I forbindelse med mødet i feedbackgruppen, vil der være mulighed for individuel sparring og vejledning med mentor. Det er obligatorisk at deltage.

  Alle opdaterer løbende, og minimum hver uge, mål og fremdrift i digital logbog. Væsentligt indhold inkluderer refleksioner vedrørende egen mål, progression & indsats, Læring & udvikling (fagligt & personligt), Sejre, nederlag & fejl (små såvel som store), Take-aways & action points fra SparringsJAMs, workshops & mentorsamtaler. I skal uploade og vedligeholde et styk projektledelsesværktøj. I bestemmer selv formatet. Dette er obligatorisk!
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Modulet afsluttes med et mundtligt pitch af din idé. Den endelige karakter er en samlet vurdering af delafleveringer, løbende deltagelse i sparringsjams og feedbackgrupper, refleksion i logbog, samt den endelige præsentation.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen er et pitch, hvor den studerende præsenterer en opsummering af 1-4 + forholder sig reflekterende og kritisk til realisering og den videre udvikling af virksomhedsidéen, samt idéens bæredygtighed. Præsentation og budgetter afleveres efterfølgende i afleveringsmappe på fronter.
  Opgavetype
  Del-afleveringer:
  1. Min forretningsmodel (video aflevering) – 8/9
  2. Brandmanual , søgeordsliste og www ”first draft” – 5/10
  3. Budget udkast + refleksion over den 3 delte bundlinje – 21/10
  4. Marketingplan og eksempler på eksekvering og oplæg til evaluering – 1/12
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den studerende præsenterer i 15 minutter, hvorefter der er 10 minutter til spørgsmål og dialog. (5 minutter til skift)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
179
timers undervisning
643
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtig og Digital Entreprenør (DA) modtager du 179 timers undervisning, hvilket svarer til 238 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, workshop, projektpræsentation, peer-review, eksterne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.