Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtig og Digital Entreprenør (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Sustainable and Digital Entrepreneur (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3207322
Fag- /modulansvarlig
Bettine Ortmann
Carralina Suszy Svenningsen
 • Formål og læringsmål

  At udstyre den studerende med praktisk hands-on erfaring, samt viden om iværksætteri og opstart af egen virksomhed med fokus på bæredygtighed og udvikling af en digital tilstedeværelse.

  Viden

  Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.

  Viden om bæredygtig forretningsudvikling og innovation.

  Viden om nyeste trends inden for bæredygtighed og digital forretningsudvikling.

  Viden om bæredygtighedskommunikation.

  Færdigheder

  Anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder.

  Omsætte en idé til virkelighed.

  Evnen til selv at identificere og tilegner sig ny viden om relevante trends og inddrage disse i innovation og forretningsudvikling.

  Formidling af en forretningside.

  Anvendelse af præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model.

  Formidling af kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Kompetencer

  Håndtering af udviklingsorienterede situationer, herunder:

  Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og sparringsforløb med en professionel tilgang.

  Håndtering af udviklingsorienterede situationer med henblik på innovation.

  Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med kulturanalyse, trendspotting og forecasting og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Håndtering af virksomhedens kommunikation overfor relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder.

  Kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges ud fra en arbejdsbelastning på minimum 37 timer om ugen, og der vil være følgende former for undervisning:

  1. Forelæsninger og lab-besøg
  De første fem uger af valgfaget vil være fælles med valgfaget ”Sustainable Business tools”

  2. En række obligatoriske workshops.
  Disse workshops dækker over temaer som bæredygtighed, visuel identitet, markedsføring, salg og økonomi og pitch-træning 3.

  3. Obligatoriske inspirationsindlæg.
  Der vil være inspirationsindlæg med indlæg fra eksperter, om emner som udvikling af en digital tilstedeværelse, online markedsføring, jura, virksomhedsetablering, funding.

  4. Fælles "Sparringsjams".
  Formålet med de fælles Sparringsjams er at skabe rum for sparring, refleksion, udveksling af ideer osv. Til de fælles Sparringsjams reflekteres i fællesskab over undervisningen, den løbende inspirationsinput og hvordan det kan relateres til arbejdet med opstart og drift af egen virksomhed. Evt. udfordringer vendes i plenum. Det er obligatorisk at deltage. Der vil være 4 obligatoriske Sparringsjams.

  5. Mentorsamtaler
  Alle deltagere vil få tilbudt 4 individuelle mentorsamtaler i løbet af modulet. Der vil være en del selvstændigt arbejde, og selvstudier i form af udfyldning af et online entreprenør management system, med video-tutorials, som en vigtig og obligatorisk forberedelse til mentorsamtalerne
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Modulet afsluttes med en aflevering af forretningsplanen (efter uge 12 i forløbet), samt et mundtligt pitch som afslutning.

  Den endelige karakter er en samlet vurdering af den forretningsplanen og arbejdet med denne, samt den mundtlige pitch.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen er et pitch, hvor den studerende præsenterer sin forretningsplan, herunder økonomiske nøgletal, den visuelle identitet og eksempel på digitaltilstedeværelse og en online marketing eksekvering. Den studerende skal forholde sig reflekterende og kritisk til realisering og den videre udvikling af forretningsplanen, samt dens bæredygtighed. Præsentationen afleveres efterfølgende i afleveringsmappe på fronter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den studerende præsenterer i 15 minutter, hvorefter der er 10 minutter til spørgsmål og dialog.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
150
timers undervisning
672
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtig og Digital Entreprenør (DA) modtager du 150 timers undervisning, hvilket svarer til 200 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, workshop, projektpræsentation, peer-review, eksterne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.