Copenhagen School of Design and Technology

da

Facilitering af designprocesser

2021/2022
Engelsk titel
Facilitating design processes
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
9
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Håndværkergården, København N
Fagkode
3207351
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
Bettine Ortmann
 • Formål og læringsmål

  Valgfagets fokus er på designprocesser, men i
  særlig grad på facilitering af disse. Du vil blive klædt
  på til at facilitere og koordinere en international og
  tværfaglig gruppe udvalgte studerende med vidt
  forskellige faglige og personlige kompetencer.

  Viden

  Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse
  indenfor udvikling og implementering
  af koncepter.
  Viden om innovationsmetoder, der understøtter
  design-centrerede processer.
  Design-centrerede metoder, herunder facilitering
  og varetagelse af opgaver inden for udvikling
  og implementering af koncepter, med en
  entreprenant tilgang.
  Kulturanalyse, trendspotting og forecasting mhp innovativ
  forretnings- og produktudvikling.
  Fænomener, teorier, trends og begivenheder i
  samtiden, som kan være genstand for udvikling
  af forretningsideer og produktudvikling.
  Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting
  med henblik på  forretnings- og produktudvikling.
  Metoder og formidlingsformer der understøtter
  kommunikation vedrørende et design, produkt,
  koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt
  og visuelt.
  Viden om og forståelse af relevante metoder og
  tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering
  og gennemførsel af projekter, samt koordinering
  og styring af opgaverne.
  Kendskab til forskellige designprocesser og forståelse
  for, hvad der adskiller dem, samt hvornår
  man med fordel kan bruge hvad.

  Færdigheder

  Anvende design-centrerede metoder til udvikling
  af innovative koncepter.
  Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige
  metoder) til at vurdere en given problemstilling.
  Udvælge og indsamle relevant teori, metode og
  data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  Anvende forskellige præsentationsteknikker,
  herunder pitch, til brug ved kommunikation af
  forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/
  model
  Formidle koncepter, forestå idéudvikling og
  formgive på grundlag af fremtidige og samfundsmæssige
  behov i et kulturelt historisk perspektiv.
  Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder
  i forhold til samarbejdspartnere
  og brugere.
  Anvende design-centrerede metoder inden for
  ideudvikling af innovative produkter, processer,
  services, forretningsmodeller, til implementering
  af koncepter.
  Udarbejdelse af brief og formidling af viden
  Facilitering af workshops
  Præsentation og formidling af idéer

  Kompetencer

  Identificere og udvikle de muligheder der identificeres
  indenfor designcentreret konceptudvikling
  og anvise realisering ud fra et entreprenørielt
  perspektiv.
  Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med
  en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret
  konceptudvikling og -implementering.
  Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge
  relevante teorier og metoder og anvende
  disse på en problemstilling.
  Fungere og deltage som projektleder eller -deltager,
  med fokus på at sætte egne og andres ressourcer
  i spil.
  Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens
  dynamik på tværs af faggrupper.
  Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med
  en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret
  konceptudvikling og -implementering.

 • Undervisningsform
  Tværfagligt, internationalt gruppearbejde, casesamarbejde med lokale aktører
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individuel, skriftlig opgave
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Design-centered Entrepreneurship, Min Basadur & Michael Goldsby
84
timers undervisning
163
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Facilitering af designprocesser modtager du 84 timers undervisning, hvilket svarer til 112 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning, virksomhedssamarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.