Copenhagen School of Design and Technology

da

Facilitering af designprocesser - og Design Sprint

2022/2023
Engelsk titel
Facilitating Design Processes - and Design Sprint
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Håndværkergården, København N
Fagkode
3207351
Fag- /modulansvarlig
Ditte Dam Bangsund
Snorre Näsman
 • Formål og læringsmål

  Valgfagets fokus er på designprocesser, men i
  særlig grad på facilitering af disse. Du vil blive klædt
  på til at facilitere, få viden om håndtering af modstand og motivationsteori - og i praksis kommer du til at koordinere et design sprint sammen med din gruppe, hvor kunden deltager. Som en del af læringsrejsen på valgfaget deltager du desuden i KEA Charette, en international og
  tværfaglig temauge, hvor du indgår som projektdeltager i en gruppe med udvalgte studerende fra hele verdenen. Således vil du på valgfaget opleve kontrasten imellem udviklingsprocesser, der er henholdsvist løst og stramt faciliteret og oplever på egen krop, hvad den gode facilitering kan betyde for en vellykket, kreativ proces.

  Viden

  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering
  • af koncepter.
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.
  • Design-centrerede metoder, herunder facilitering og varetagelse af opgaver inden for udvikling og implementering af koncepter, med en entreprenant tilgang.
  • Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt,
  • koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt.
  • Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.
  • Viden om, hvordan man identificerer motivationsskabende faktorer, samt viden om håndtering af modstand i et projektarbejde

  Færdigheder

  • Praktisk erfaring med at indsamle, udvælge og bearbejde relevant data i forhold til en given problemstilling
  • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  • Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling.
  • Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af
  • forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model
  • Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive på grundlag af fremtidige og samfundsmæssige behov i et kulturelt historisk perspektiv.
  • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Anvende design-centrerede metoder inden for ideudvikling af innovative produkter, processer,
  • services, forretningsmodeller, til implementering af koncepter.
  • Praktisk erfaring med tilrettelæggelse og facilitering af workshops
  • Praktisk erfaring med Design Sprint-metoden samt andre procesværktøjer

  Kompetencer

  • Identificere og udvikle de muligheder der identificeres inden for designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenøriel tilgang inden for designcentreret konceptudvikling og -implementering.
  • Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil.
  • Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper.
  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret konceptudvikling og -implementering.
  • At kunne lede og facilitere et Design Sprint.

 • Undervisningsform
  Tværfagligt, internationalt gruppearbejde, casesamarbejde med lokale aktører, dialogbaseret undervisning med workshops og øvelser, samt en masse kobling af teori med praksis.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Man skal have bestået 1. semestereksamen, samt 1.årseksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individuel, skriftlig opgave
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Efter afslutningen af valgfaget får man tildelt en karakter, der afgives på baggrund af flere faktorer, herunder:
  • Multiple choice i forhold til teori (individuelt)
  • Refleksionsopgave på baggrund af deltagelse i Charetten og Design Sprint-ugen (individuelt)
  • Udarbejdelse af arbejdsrapport med løsningsforslag og implementeringsplan til kunden (gruppe)
  • Endeligt pitch for kunden, hvor formidling og værdiskabelsen for kunden tæller (gruppe)
  • Mindre, løbende delopgaver (individuelt/gruppe)
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Sprint - How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days, Jake Knapp, Bantam Press 2016
74
timers undervisning
200
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Facilitering af designprocesser - og Design Sprint modtager du 74 timers undervisning, hvilket svarer til 98 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning, virksomhedssamarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.