Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
3207401
Fag- /modulansvarlig
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
  • Formål

    Formålet med virksomhedspraktikken er, at give den studerende mulighed for at afprøve de foregående uddannelses-elementers læringsudbytte i praksis, ved at agere på joblignende vilkår i en, for professionen, relevant virksomhed og jobfunktion.
    Den studerendes læringsmål for praktikken er således:
    • At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til E-designerens viden, færdigheder og holdninger til ar-bejdet
    • At opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode inden for professionen
    • At arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål
    • At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen E-design AK
    • At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver
    Herudover evt.:
    • At få idéer til et afgangsprojekt og et muligt grundlag for det afsluttende projekt

  • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
    Praktikperioden er på minimum 10 uger og skal afholdes på studiets 2. år. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/ vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes ar-bejde i praktikperioden.
    Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibili-tet, som den færdiguddannede E- designer forventes at møde i sit første job.
  • Prøve

    Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

    Faget prøves
    Faget/modulet prøves selvstændigt
    Prøveform
    Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
    Individuel eller gruppeprøve
    Individuel
    Anvendt sprog til prøven
    Dansk(Norsk/Svensk)
    Bedømmelsesform
    7-trins skala
    Bedømmer(e)
    Intern censur
1
timers vejledning
410
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 1 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 410 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.