Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
3207401
Fag- /modulansvarlig
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  Formålet med virksomhedspraktikken er at give den studerende mulighed for at afprøve de foregående uddannelseselementers læringsudbytte i praksis ved at agere på joblignende vilkår i en, for professionen, relevant virksomhed og jobfunktion.
  Den studerendes læringsmål for praktikken er således:
  • At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til E-designerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet
  • At opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode inden for professionen
  • At arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål
  • At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen E-design AK
  • At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver
  Herudover evt.:
  • At få idéer til et afgangsprojekt og et muligt grundlag for det afsluttende projekt

  Viden

  Den studerende har:
  -grundlæggende viden om branchen samt virksomhedens organisering
  - forståelse for erhvervets anvendelse af uddannelsens teori, metode og redskaber i forhold til praksis

  Færdigheder

  Den studerende kan under vejledning:
  -Anvende tillærte værktøjer og teorier til innovative løsninger på konkrete problemstillinger
  - Vurdere forretningspotentialet i givne løsninger
  - Formidle konkrete, faglige problemstillinger og løsningsmuligheder til virksomheden

  Kompetencer

  Den studerende kan under vejledning:
  - Håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med daglige arbejdsopgaver i virksomheden
  - Deltage med en entreprenøriel tilgang i faglige og tværfaglige samarbejder i forbindelse med løsninger af en konkret problemstilling
  -Identificere egne behov for supplerende færdigheder, i forhold til virksomhedens anvendelse af metoder og redskaber.

 • Undervisningsform
  Praktikperioden er på minimum 10 uger og skal afholdes på studiets 2. år. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden.
  Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede E-designer forventes at møde i sit første job.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
2
timers vejledning
409
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 2 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 409 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.