Copenhagen School of Design and Technology

da

Ressourcestyring og Fagtilsyn (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Resource Management and subject supervision (DA)
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3267203
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
 • Formål

  Den studerende skal kunne granske og forstå et udbudsmateriale. Desuden skal den studerende kunne planlægge etn fagentreprise og projekter i bygge- og anlægsbranchen samt kunne opstille og vælge praksisnære løsningsmuligheder i forbindelse med planlægning og ressourceforbrug. Herunder:

  • Digitale værktøjer
  • Logistik
  • Procesoptimering
  • Procesopdelt ressourceforbrug
  • Ledelsesværktøjer
  • Byggeregnskaber
  • Bæredygtighed
  • Energi

  Viden

  • har viden om erhvervets anvendelse af relevante digitale værktøjer
  • forstår praksis og centralt anvendt teori og metode om rollen som byggekoordinator for en fagentreprise
  • har viden om betydningen af en velstruktureret erfaringsopsamling
  • har viden om central teori og metode i forhold til innovation, logistik og procesoptimering i forbindelse med planlægning af en fagentreprises ydelser/delydelser
  • har generel forståelse af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed
  • har viden om praksisnære energiløsninger inden for bygninger.

  Færdigheder

  • kan anvende centrale digitale planlægningsværktøjer og udarbejde tids- og bemandingsplaner, samt ajourføre disse i forhold til procesopdelt ressourceforbrug
  • kan anvende centrale metoder og værktøjer til at planlægge udførelsen af en fagentreprise, herunder opstille og formidle forslag til procesopdelt ressourceforbrug til de udførende
  • kan anvende centrale metoder og værktøjer til at føre løbende byggeregnskab med tilhørende likviditetsstyring, herunder styring af indkøb og akkorder
  • kan vurdere og formidle praksisnære problemstillinger i forbindelse med at mobilisere og styre fagentreprisen i byggeprocessen samt opstille og vælge løsningsmuligheder ved hjælp af moderne ledelsesværktøjer
  • kan vurdere, hvorvidt beslutninger i en byggeproces indeholder elementer af bæredygtighed
  • kan vurdere og forstå kendte sammenhænge i udformningen af byggerier, herunder forhold vedrørende energiforhold i bygninger
  • kan vurdere beslutninger i udførelsesfasen ud fra et bæredygtighedssynspunkt.

  Kompetencer

  • kan håndtere et udbudsmateriale på en fagentreprise, herunder tværfaglig granskning.
  • kan afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter
  • kan håndtere samarbejdet imellem bygherre, rådgivere, udførende fag-/ underentreprenører, egne håndværkere, leverandører og producenter om gennemførelsen af bygge- og anlægsopgaver
  • kan deltage i en udbudsproces med en professionel tilgang
  • kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til ressourcestyring og fagtilsyn
  • kan deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af praksisnære problemstillinger inden for energiforhold i bygninger.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Skriftlig opgave, hvor dele af besvarelsen skal udarbejdes i en gruppe og hvor andre dele af besvarelsen udarbejdes individuelt. Det mundtlige forsvar er ligeledes opdelt i en gruppe og individuel del. Efterfølgende udprøves den studerende individuelt i et emne inden for pensum
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  På andet semester skal de studerende i grupper af 4-6 personer udarbejde en skriftlig opgave på baggrund af et opgaveoplæg. I opgaveoplægget vil der både være problemstillinger, som de studerende skal besvare i fællesskab og individuelt.

  Til den mundtlige del af prøven, skal de studerende præsentere de hhv. fælles og individuelle dele af deres besvarelse. For en gruppe på fire personer afsættes ca. 8 minutter til den fælles præsentation. Der tilføjes yderligere ca. 2 minutter per medlem af gruppen. Der afsættes 4 minutter til dialog mellem underviser og studerende.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 4-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
93
timers undervisning
318
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Ressourcestyring og Fagtilsyn (DA) modtager du 93 timers undervisning, hvilket svarer til 124 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 23% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.