Copenhagen School of Design and Technology

da

Entreprise

2023/2024
Engelsk titel
Enterprise
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
25
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267302
Fag- /modulansvarlig
Bo Mahs
Rados Nenadovic
 • Formål og læringsmål

  Uddannelsen indeholder følgende lokale fagelementer:

  Der indgår 1 lokalt fagelement i uddannelsen på 25 ECTS, som er obligatorisk og 2 lokale
  fagelementer, udbudt som valgfag, på hver 5 ECTS, som den studerende kan vælge i mellem på 3. semester.

  Viden

  Viden
  Den studerende skal have viden om:
  1. entrepriseformer, centrale produktionsmetoder, hjælpemidler, entrepriseledelse og
  byggepladstilsyn, tilbudsberegninger og produktionsplanlægning samt regler vedrørende
  tilbudsindhentning,
  2. praksis og centrale anvendte teorier og metoder i forhold til kvalitetssikring, kvalitetsstyring og kvalitetsomkostninger af byggeprojekter samt viden om byggepladsydelser,
  3. central anvendt teori og metode til udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed,
  4. om metoder og teorier inden for projektledelse og projektstyring,
  5. praksis og central anvendt teori og metode inden for projektledelse og styring og
  6. anvendelsen af IT i tilbuds- og udførelsesfasen.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  1. anvende centrale metoder og redskaber til tilbudskalkulation og økonomistyring,
  2. anvende centrale metoder og redskaber til planlægning af tid, ressourcer samt opfølgning af tidsplaner, vurdere kritisk vej i tidsplaner, anvende planlægningsværktøjer og formidle
  praksisnære problemstillinger i forhold til entrepriser,
  3. vurdere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål,
  4. formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektledelse til
  projektets interessenter,
  5. anvende centralt styret digital adgang til udbudsmateriale og tilbudsgivning og
  relevante digitale systemer til udførelse af kvalitetssikring, vareindkøb og logistik.

  Kompetencer

  Den studerende har kompetence til at:
  1. håndtere tilbudsgivning, tilbud fra underleverandører og leverandører/producenter
  2. håndtere styring af produktion samt håndtere uforudsete hændelser under udførelsen
  3. håndtere aflevering af byggeri samt situationer ved for sen eller mangelfuld aflevering
  4. håndtere ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til projektledelses praksis
  5. tilegne sig ny viden inden for projektledelse og
  6. tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for digitalt byggeri
  7. Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsninger til håndtering af digitalt
  byggeri.

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner / byggepladsbesøg
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Skriftlig opgave, hvor dele af besvarelsen skal udarbejdes i en gruppe og hvor andre dele af besvarelsen udarbejdes individuelt. Det mundtlige forsvar er ligeledes opdelt i en gruppe og individuel del. Efterfølgende udprøves den studerende individuelt i et emne inden for pensum
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  På tredje semester afsluttes specialiseringen med en individuel skriftlig opgave med en givet problemstilling inden for den valgte specialisering. Besvarelsen må samlet set max omfatte 15 normalsider inklusiv billeder, grafer og lignende.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
248
timers undervisning
437
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprise modtager du 248 timers undervisning, hvilket svarer til 330 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, projektarbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.