Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhed (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Business (DA)
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3267303
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
Steven Esp Nielsen
 • Formål

  Valgfaget virksomhed udgøres af to kerneområder:
  • Management (M), 15 ECTS
  • Økonomistyring (Ø), 15 ECTS

  Viden

  Den studerende inden for studieretningen ’virksomhed’:
  • har viden om kundesegmentering, kundegrundlag, kundepleje, markedsføring, salg, virksomhedsøkonomi og virksomhedens værdikæde, centrale elementer i udbud og tilbudsgivning (M & Ø)
  • har viden om logistik og kommunikationens betydning for en virksomheds drift og udvikling (Ø & M)
  • har viden om metoder og teorier inden for projektledelse og projektstyring
  • forstår praksis og central anvendt teori og metode inden for projektledelse og styring
  • har viden om anvendelsen af IT i tilbuds- og udførelsesfasen

  Færdigheder

  Den studerende inden for studieretningen ’virksomhed’:
  • kan anvende praksisnære metoder til at opnå mersalg (M)
  • kan anvende centrale metoder og redskaber til at udarbejde forretningsplaner (M & Ø)
  • kan anvende centrale metoder og redskaber i relation til innovativ markedsføring (M)
  • kan vurdere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål
  • kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektledelse til projektets interessenter
  • kan anvende centralt styret digital adgang til udbudsmateriale og tilbudsgivning
  • kan anvende relevante digitale systemer til udførelse af kvalitetssikring, vareindkøb og logistik.

  Kompetencer

  Den studerende inden for studieretningen ”virksomhed” kan tillige:
  • kan håndtere enkel tilbudsgivning inden for gældende lovgivning (M & Ø)
  • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om en lille virksomheds værdikæde (Ø)
  • kan håndtere den mindre virksomheds interne og eksterne kommunikation (M)
  • kan håndtere ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til projektledelses praksis
  • kan tilegne sig ny viden inden for projektledelse
  • kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for håndtering af digitalt byggeri
  • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsninger til håndtering af digitalt byggeri.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Skriftlig opgave, hvor dele af besvarelsen skal udarbejdes i en gruppe og hvor andre dele af besvarelsen udarbejdes individuelt. Det mundtlige forsvar er ligeledes opdelt i en gruppe og individuel del. Efterfølgende udprøves den studerende individuelt i et emne inden for pensum
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  På tredje semester afsluttes specialiseringen med en individuel skriftlig opgave med en givet problemstilling inden for den valgte specialisering. Besvarelsen må samlet set max omfatte 15 normalsider inklusiv billeder, grafer og lignende.

  I bedømmelsen vægtes behandlingen af tre emner. Det gælder emneområdet, der er specifikt for det valgte valgfag (bærdygtighed eller virksomhed eller entreprise), projektledelse og digitalt byggeri. Den valgte specialisering vægtes med 50%, projektledelse med 30% og digitalt byggeri med 20%.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
206
timers undervisning
616
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhed (DA) modtager du 206 timers undervisning, hvilket svarer til 274 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, gruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.