Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtighed (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Sustainability (DA)
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267304
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget bæredygtighed udgøres af to kerneområder:
  • Corporate Social Responsibility og Arbejdsmiljø (CSR&A), 15 ECTS
  • Certificeringssystemer (C), 15 ECTS

  Viden

  Den studerende inden for studieretningen ’bæredygtighed’:
  • har viden om anvendelsen af certificeringssystemer til bedømmelse af bygningers bæredygtighed (C)
  • har viden om anvendelse, krav, forudsætninger og forståelse af beregningsprogram til beregning af bygningers energiforbrug ved nybyggeri og renovering (CSR&A & C)
  • har viden om metoder og teorier inden for projektledelse og projektstyring
  • forstår praksis og central anvendt teori og metode inden for projektledelse og styring
  • har viden om anvendelsen af IT i tilbuds- og udførelsesfasen

  Færdigheder

  Den studerende inden for studieretningen ”bæredygtighed” kan tillige:
  • vurdere og vælge materialer, transport af materialer og affaldshåndtering (CSR&A & C)
  • anvende centrale beregningsprogrammer til beregning af bygningers energiforbrug ved ny-byggeri og renovering (CSR&A)
  • indsamle og videreformidle dokumentation til byggeriets parter ved nybyggeri og renovering (CSR&A)
  • vurdere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektledelse til projektets interessenter
  • anvende centralt styret digital adgang til udbudsmateriale og tilbudsgivning
  • anvende relevante digitale systemer til udførelse af kvalitetssikring, vareindkøb og logistik.

  Kompetencer

  Den studerende inden for studieretningen ’bæredygtighed’:
  • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om i certificeringsprocessen indenfor bære-dygtighed samt håndtere dokumentation til byggeriets parter (C)
  • kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for bæredygtighed (CSR&A & C)
  • kan håndtere ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til projektledelses praksis
  • kan tilegne sig ny viden inden for projektledelse
  • kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for håndtering af digitalt byggeri
  • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsninger til håndtering af digitalt bygge-ri.

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Skriftlig opgave, hvor dele af besvarelsen skal udarbejdes i en gruppe, og hvor andre dele af besvarelsen udarbejdes individuelt. Det mundtlige forsvar er ligeledes opdelt i en gruppe og individuel del. Efterfølgende udprøves den studerende individuelt i et emne inden for pensum
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  På tredje semester afsluttes specialiseringen med en individuel skriftlig opgave med en givet problemstilling inden for den valgte specialisering. Besvarelsen må samlet set max omfatte 15 normalsider inklusiv billeder, grafer og lignende.

  I bedømmelsen vægtes behandlingen af tre emner. Det gælder emneområdet, der er specifikt for det valgte valgfag (bæredygtighed eller virksomhed eller entreprise), projektledelse og digitalt byggeri. Den valgte specialisering vægtes med 50%, projektledelse med 30% og digitalt byggeri med 20%.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
248
timers undervisning
574
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtighed (DA) modtager du 248 timers undervisning, hvilket svarer til 330 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, gruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.