Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
3267401
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
 • Formål og læringsmål

  I praktikken skal den studerende arbejde med fagligt relevante problemstilling og opnå kendskab til relevante erhvervsmæssige funktioner, der varetages af en byggekoordinator.
  Den studerende skal afprøve sin viden om arbejdsopgaver, arbejdsmetoder, redskaber og værktøjer. Den studerende skal desuden selvstændigt vurdere og gennemføre relevante opgaver, som er aftalt med virksomheden. Endelig skal den studerende håndtere relevante situationer og problemstillinger på en måde, der er professionel i forhold til bygge- og anlægsområdet.

  Praktikken sidestilles med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede byggekoordinator må forventes at møde i sit første job. Praktiksøgningsprocessen indgår som en del af praktikken, hvor den studerende af egen drift benytter eget og KEA's netværk til at identificere mulige praktikpladser, og selvstændigt ansøger virksomhederne. Det er den studerendes ansvar at overholde frister f.eks. ved indsendelse af læringsmål og kontrakter. KEA bidrager med vejledning, således at den studerende i god tid kan få en praktikplads med godt match imellem praktikant og praktikplads. Det er i den studerendes interesse selv, proaktivt at identificere og søge praktikplads. Det er sammen med branchen KEA's ansvar, at antallet af praktikmuligheder minimum svarer til antallet af studerende.

  Det skal i valget af virksomhed sikres, at praktikken kan bidrage til temaet for den studerendes afgangsprojekt. Der indgås skriftlig aftale mellem virksomheden, KEA og den studerende, der beskriver praktikkens tidsmæssige placering og målene for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Aftalen er retningsgivende for tilrettelæggelsen af den studerendes arbejde i praktikperioden.
  Under praktikken er den studerende tilknyttet en virksomhedsvejleder og en praktikvejleder fra uddannelsen.

  Virksomheden skal ikke udbetale løn til den studerende. Praktikken er ulønnet, og der udbetales SU under praktikforløbet.

  Under praktikopholdet skal virksomheden forsikre den studerende på samme måde som virksomhedens øvrige ansatte.

  Formålet med praktikforløbet er at skabe fordybelse samt uddrage praksisnære erfaringer. Under praktikopholdet indsamles viden og erfaringer sideløbende med det daglige arbejde. Dette kombineret med den teoretiske viden erhvervet gennem studiet kan anvendes i det fremtidige afgangsprojekt.

  Viden

  Den studerende har:
  1. viden og forståelse for central teori og metode inden for byggeri og business i forhold til
  praktikopholdet forståelse for praktikvirksomhedens organisationsmæssige, økonomiske,
  samfunds- og arbejdsmæssige forhold
  2. viden om det praktiske arbejde i praktikopholdets funktion
  3. forståelse for strukturen i praktikvirksomheden i forhold til uddannelsens fagelementer.

  Færdigheder

  Den studerende kan
  1. vurdere praksisnære problemstillinger i praktikopholdets funktion og opstille
  løsningsmuligheder og vælge løsningsmodeller
  2. anvende tillærte metoder og redskaber i relation til praktikopholdet og kan anvende de
  færdigheder som knytter sig til beskæftigelse inden for praktikopholdets funktion
  3. formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder af aktuelle tids- eller
  ressourcemæssige udfordringer til samarbejdspartnere og brugere
  4. vurdere et sagsforløbs forud planlagte aktiviteter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  1. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde til gavn for både praktikstedet og den studerende
  2. håndtere situationer, hvor der kræves inddragelse og instruktion af flere faggrupper
  3. deltage i et tværfagligt projektforløb med planlægning af tids- og ressourcestyring
  4. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet og praktikvirksomheden.

  Med udgangspunkt i ovennævnte læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende,
  virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af
  praktikperioden.

 • Undervisningsform
  • Cases
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Synopsis med vedlagt portfolio som grundlag for mundtlig eksamen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Den studerende skal udarbejde en synopsis på baggrund af sit praktikophold. Synopsen må max omfatte 5 normalsider.
  Formkrav
  Som bilag til synopsen skal vedlægges en portfolio med forskellige typer af data, som danner grundlag for synopsen. Portfolioen skal omfatte en logbog. De øvrige data i portfolioen kan derudover fx være billeder, video, interviews, måldata, organisationsdiagrammer, referater eller lignende, der understøtter den problemstilling og refleksioner, som indgår i synopsen.

  Til den mundtlige eksamen afsættes 15 minutter til fremlægges og spørgsmål med udgangspunkt i den afleverede synopsis.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
5
timers vejledning
406
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 5 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, logbog, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, evaluering af praktikken.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.