Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende projekt

2023/2024
Engelsk titel
Final Project
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267402
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttende eksamensprojekt er vægtet 15 ECTS og den studerende kan først eksamineres i det efter at de øvrige prøver på uddannelsen er bestået.

  Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tages udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen skal kunne godkende problemstillingen.

  1 ekstern prøve i det afsluttende eksamensprojekt eller bachelorprojektet, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået.

 • Undervisningsform
  • Cases
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Synopsis med vedlagt portfolio, som grundlag for mundtlig eksamen
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftlig projekt samt visuel præsentation med mundtligt forsvar.
  Opgavetype
  Ved afsluttende eksamensprojekt skal den studerende vise, at den studerende har opnået læringmålene for uddannelsen, som fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. Prøven består af et skriftligt eksamensprojekt med selvvalgt problemstilling, en selvstændig visuel præsentation, der supplere projektet samt en mundtlig præsentation af 15 minutters varighed efterfulgt af 15 minutters dialog. Omfanget af eksamensprojektet er maksimalt 18 normalsider eksklusive forside og indholdsfortegnelse samt bilag. Den visuelle præsentation skal være selvforklarende og dermed kunne forstås uden yderligere prøsentation og vare max 5 minutter. Hele projektmaterialet afleveres som én samlet PDF fil, inklusiv bilag. Der lægges vægt på tydelitg kommunikation herunder brug af billeder, grafik og andre virkemidler som væsentligt supplement til teksten.

  Den studerende bliver tilbudt op til tre gange vejledning a 45 minutters varighed i projektperioden.

  Der gives én samlet karakter.
  Formkrav
  Som bilag til synopsen skal vedlægges en portfolio med forskellige typer af data, som danner grundlag for synopsen. Portfolioen skal omfatte en logbog. De øvrige data i portfolioen kan derudover fx være billeder, video, interviews, måldata, organisationsdiagrammer, referater eller lignende, der understøtter den problemstilling og refleksioner, som indgår i synopsen.

  Til den mundtlige eksamen afsættes 15 minutter til fremlægges og spørgsmål med udgangspunkt i den afleverede synopsis.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det fadlige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
4
timers vejledning
407
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 4 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: skrive.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.