Copenhagen School of Design and Technology

da

T02: Grundlæggende indhold (DA)

2019/2020
Engelsk titel
T02: Basic Content (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
4,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273103
Fag- /modulansvarlig
Peter Ulf Jørgensen
Mikkel Sinius Nielsen
Marie Dysgaard Christiansen
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Anders Dollerup
Michael Christian Nielsen
Birgitte Heide
 • Formål

  Formål
  På temaet bliver du introduceret til best practices inden for indholds- og videoproduktion til web. Og du får mulighed for at afprøve din nyligt erhvervede viden om web content, digital kommunikation, design af brugergrænseflader og responsivt webdesign gennem at lave redesign af en selvvalgt virksomheds website.

  På Content modulerne (video og foto) fokuseres der både på det tekniske og det fortællemæssige. Du kommer i en gruppe til at producere 2 opgaver: én reportagevideo og én virksomhedsvideo. Du bliver introduceret til:

  ● Videogenrer til digitale platforme
  ● Konceptudvikling
  ● Dramaturgi
  ● Visuel fortælleteknik og billedkomposition
  ● Interviewteknik
  ● Optage- og redigeringsteknik (hhv. video og lyd)
  ● Embedding og distribution af video på nettet (SEO)

  På Redesign modulet (webdesign) skal du afprøve den viden og de færdigheder du har oparbejdet på grundlæggende webdesign. I et gruppeprojekt af en uges varighed skal du redesigne den virksomheds website, du også har produceret video til i det forrige modul.

  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af udviklingsprocessen med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder planlægning, design og produktion af digitale medieopgaver.

  Udmønter sig i:
  Du lærer vha. dramaturgi og storytelling at skabe en fortælling på video.
  Du lærer komposition og layout i både video og stillbilleder.
  Du laver et dokumentationssite for forløbets sidste 2 uger.
  Du lærer forskellen mellem optageformater og afleveringsformater inden for video og foto.
  Du koder dit redesign vha HTML, CSS og Javascript.
  Du kommer igang med versionsstyreing vha. Git og Github.

  Brugeroplevelser:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale oplevelser med fokus på forståelse af brugeren, brugerens samspil med løsninger samt evaluering og test af løsninger, herunder anvendelse af data.

  Udmønter sig i:
  Analyse af det eksisterende site, samt test af redesign, bl.a. Berttest

  Indholdsproduktion:
  Fagområdet indeholder indholdsproduktion til udvalgte digitale medier. Der fokuseres på forståelse af digitale medier, relevante typer af indhold samt formidling og anvendelse af data.

  Udmønter sig i:
  Du vælger selv en virksomhed som du vil redesigne. I samarbejde med dem og deres ønsker, behov og forretningsmål, laver du en videoproduktion, samt tager billeder til brug i dit redesign. Derudover tilretter du deres tekster mhp SEO. Du placerer også deres video på både Youtube og på eget site.

  Forretning:
  Fagområdet indeholder forretningsmodeller, dataforståelse, virksomhedens eksistensgrundlag og multimediedesignerens rolle i værdikæden.

  Udmønter sig i:
  Du arbejder sammen med en virksomhed om en professionel indholdsproduktion. Du kommer til at arbejde med storyboard, interviewguides og produktionsplaner til at
  styre produktion af indhold.

  Teknologi:
  Fagområdet indeholder forståelse og udforskning af teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion til digitale medier.

  Udmønter sig i:
  Foto og videoteknik, fotobehandling, optimering i photoshop. Videoproduktion i premiere pro. HTML, CSS og JavaScript til inlejring af content.

  Viden

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • viden om praksisnære designprocesser og dokumentationsformer i digital medieproduktion
  • viden om aktuelle digitale udvekslingsformater i digital medieproduktion
  • viden om centralt anvendte udtryksformer og indhold i digitale medier
  • viden om grundlæggende principper for komposition og layout i digital medieproduktion

  Brugeroplevelser:
  • forståelse for i erhvervet anvendte metoder til brugertest af digitale produktioner
  • viden om grundlæggende metode og teori om brugerforståelse i digital

  Indholdsproduktion:
  • viden om digitale medier og digitale medieplatforme, der anvendes i erhvervet

  Forretning:
  • viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion

  Teknologi:
  • viden om erhvervets centralt anvendte teknologier til produktion af digitalt indhold

  Færdigheder

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøj til design og udvikling af brugergrænseflader
  • anvende og vurdere grundlæggende teknologier og udviklingsmiljøer til udvikling af brugergrænseflader, herunder metoder og teknologier til versionsstyring.

  Indholdsproduktion:
  • producere digitalt indhold på et grundlæggende niveau med afsæt i brugerforståelse og med afsæt i et givet strategisk oplæg

  Forretning:
  • anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøjer til styring af enkle multimedieproduktion, der knytter sig til praksis i erhvervet.

  Teknologi:
  • anvende og vurdere teknologier til præsentation og produktion af digitalt indhold

  Kompetencer

  Alle:
  • indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitale brugergrænseflader
  • under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitale brugergrænseflader.
  • indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitalt indhold
  • under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitalt indhold.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles som en hybrid mellem oplæg i plenum, øvelser, egen forberedelse og gruppeproduktioner.
  Undervisningen suppleres med video-tutorials samt litteratur og teori.
  Der arbejdes i gruppe på alle temaets moduler.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  ● Har grundlæggende færdigheder i og kan producere med Photoshop og
  grundlæggende html og css.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  ● Photoshop og Premiere, samt en HTML-editor installeret på din computer
  ● Et fungerende webdomæne

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.

  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.

  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af digital portefølje, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
 • Yderligere information
  Afleveringer og feedback
  - Simpel opgave med mobil video. link til YouTube afl. på Fronter Feedback:
  Godkendt/ikke godkendt og i plenum
  - Link til dokumentations-site med synopsis og storyboard ( på Fronter).
  Feedback: Godkendt/ikke godkendt.
  - Link til virksomhedsvideo (på Fronter). Feedback: Godkendt/ikke godkendt.
  - Gruppekontrakt og analyse af website. Feedback: Godkendt/ikke godkendt.
  - Link til redesign af website ( på Fronter). Feedback: mundligt i plenum 23/3.

  Evaluering af temaet
  Temaet evalueres ved hjælp af en online survey på Fronter og en mundtlig
  evaluering i Plenum.
45
timers undervisning
78
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T02: Grundlæggende indhold (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.