Copenhagen School of Design and Technology

da

Multimedieproduktion 1

2023/2024
Engelsk titel
Multimedia Production 1
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273111
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med grundlæggende, tværfaglige principper for planlægning, design og udvikling af digitale brugergrænseflader og medieproduktioner baseret på forståelse af afgrænsede udviklingsprocesser og de brugere, der skal anvende løsninger. Fagelementet fokuserer på praksisnær teknologi, metode og principper til frontend-udvikling og -design, basale metoder til brugerforståelse, brugertest og design af brugeroplevelser samt grundlæggende principper for organisering, produktion og præsentation af indhold. Endvidere introduceres udvalgte teknologier samt jura med relevans for multimediedesignerens praksis.

  Viden

  Den studerende har:
  Brugergrænseflader
  • forståelse af basale udviklingsmetoder og -modeller, der anvendes i erhvervet
  • udviklingsbaseret viden om erhvervets anvendte digitale udvekslingsformater
  • forståelse af praksisnære principper og metoder til design af brugergrænseflader
  • forståelse af i praksis anvendte frontend-teknologier

  Brugeroplevelser
  • udviklingsbaseret viden om central teori og metode om brugerforståelse
  • udviklingsbaseret viden om i praksis anvendte principper og teorier om brugeroplevelse og brugerens samspil med digitale medieproduktioner

  Indhold
  • udviklingsbaseret viden om digitale medier, indholdstyper og udtryksformer
  • forståelse af praksisnære principper og metoder til planlægning og produktion af indhold

  Forretning
  • udviklingsbaseret viden om multimediedesignerens roller i erhvervets praksis
  • forståelse af immaterielle rettigheder og licenseringsmetoder og deres betydning i erhvervets praksis

  Teknologi
  • udviklingsbaseret viden om udvalgte teknologier med relevans for brugergrænseflader og digital medieproduktion

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  Brugergrænseflader
  • anvende praksisnære metoder og værktøjer til varetagelse af designprocesser
  • anvende centrale principper, teorier og metoder til design af brugergrænseflader med afsæt i et oplæg
  • anvende grundlæggende modellerings- og struktureringsprincipper i udvikling af brugergrænseflader
  • anvende aktuelle frontend-teknologier og -miljøer til udvikling og validering af brugergrænseflader
  • formidle praksisnære design- og udviklingsprocesser og løsninger til samarbejdspartnere

  Brugeroplevelser
  • indsamle, analysere og anvende empiriske data om brugere og brugssituationer
  • anvende erhvervets grundlæggende metoder, principper og teknologier til design af digitale brugeroplevelser
  • anvende praksisnær metode til planlægning, udførelse og formidling af brugertest

  Indhold
  • anvende data samt grundlæggende principper og metoder til organisering af indhold i brugergrænseflader
  • anvende data samt centrale teknologier, værktøjer og metoder til produktion og præsentation af digitalt indhold ud fra et oplæg

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere grundlæggende udvikling og produktion af brugergrænseflader, brugeroplevelser og indhold med afsæt i et givet oplæg
  • varetage praksisnære tværfaglige arbejdsprocesser med en systematisk tilgang
  • under vejledning tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til multimediedesignerens praksis

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelement: Multimedieproduktion 1.

  Ved denne prøve præsenterer den studerende et portfolio-website, hvis indhold udgøres af semesterets produktioner. Ved eksamen skal den studerende ved hjælp af portfolio-websitet demonstrere, at semesterets læringsmål er opfyldt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i et portfolio-website.

  Prøven dækker fagområderne på første semesters nationale fagelement: Multimedieproduktion 1.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven består af tre elementer:

  1. Individuel præsentation (5 min)
  2. Eksamination (15 min)
  3. Votering og meddelelse af karakterer (10 min)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af portfolio-website, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Multimedieproduktion 1.
240
timers undervisning
582
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Multimedieproduktion 1 modtager du 240 timers undervisning, hvilket svarer til 319 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.