Copenhagen School of Design and Technology

da

Design og programmering af digitalt indhold 1 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Design and programming of digital content 1 (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273142
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med design, programmering og produktion af enkle digitale indholds-løsninger til udvalgte medieplatforme. I fagelementet fokuseres på produktion af enkelt indhold til medieplatforme med afsæt i datadrevet brugerforståelse. Løsninger designes, programmeres og produceres med udgangspunkt i indholds- og forretningsstrategi, ligesom der introduceres til centrale teknologier og forretningsmodeller der indgår i design og programmering af digitalt indhold.

  Viden

  Den studerende har:
  - praksisnær forståelse for immaterielle rettigheder og licenseringsmetoder i digital mediepro-duktion
  - viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion
  - viden om digitale medier og digitale medieplatforme, der anvendes i erhvervet
  - viden om centralt anvendte udtryksformer og indhold i digitale medier
  - viden om erhvervets centralt anvendte teknologier til produktion af digitalt indhold
  - viden om grundlæggende metode og teori om brugerforståelse i digital indholdsproduktion.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - indsamle og anvende empiriske data om brugere og brugssituationer
  - planlægge og evaluere en digital indholdsproduktion i forhold til et givet oplæg
  - producere digitalt indhold på et grundlæggende niveau med afsæt i brugerforståelse og med afsæt i et givet strategisk oplæg
  - anvende og vurdere teknologier til præsentation og produktion af digitalt indhold
  - formidle udviklingsprocessen for digital indholdsproduktion til interessenter med faglig indsigt.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitalt indhold
  - under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitalt indhold.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen er primært baseret på tværfaglige projekter, der er opdelt i temaer af 4 til fem ugers varighed.

  Undervisningen foregår dels som individuelle opgaver, dels som gruppearbejde, hvor du planlægger og styrer din egen tid. Vi underviser dig generelt ud fra blended learning-princippet. Det vil sige, at udover forelæsninger består meget af undervisningen i en blanding af video, tutorials og vejledning.

  Første semester handler især om din individuelle læring, krydret med mindre, fælles projekter. Du tilegner dig en masse værktøjer, som du kan sætte i spil på de efterfølgende semestre. Du kan bl.a. komme til at arbejde med digitale værkstedsaktiviteter i vores UX-lab, KEAProjectLab og Tech Lounge, hvor der er fokus på færdigheder indenfor brugeroplevelse, teknologiforståelse og innovation.

  Overordnet kommer du til at arbejde meget hands-on med fagene, og du lærer håndværket bag den branche, du uddanner dig til.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Fagelementet udmønter sig i to tematiserede læringsforløb á 3 - 4 ugers varighed:

  - tema Grundlæggende UX
  - tema Grundlæggende Indhold
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 1., 2. og 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves i samarbejde med det nationale fagelement Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1.
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.
  Prøven dækker fagområderne på første semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i en digital portefølje.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af digital portefølje, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
200
timers undervisning
211
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design og programmering af digitalt indhold 1 (DA) modtager du 200 timers undervisning, hvilket svarer til 266 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, digitale øvelser, projektarbejde, projektpræsentation, peer-review, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gennemse videooptaget undervisning, projektarbejde, gruppearbejde, informationssøgning, indsamling af empiri, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.