Copenhagen School of Design and Technology

da

T05: Dynamiske prototyper (DA)

2019/2020
Engelsk titel
T05: Dynamic Prototypes (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273201
Fag- /modulansvarlig
Alan Engelhardt
Herman Bailey
Jens Christian Stanek
Jonas Fannikke Holbech
 • Formål

  Purpose
  The theme builds upon the HTML, CSS and JS skills you have gained throughout 1 st semester, and develop them further by working with more complex multimedia productions.

  Moving from static sites, with static content, we’ll move on to building sites based on dynamic content, content that could change at anytime, content that is hosted separately.

  User tests, in various forms are introduced and conducted as you work on qualifying your designs and tailor the user experience.

  We’ll work with CSS grid and the HTML <template> tag and we’ll make JavaScript do the heavy lifting.

  Finally, we’ll use Git as a collaboration tool by introducing merging and branching.

  The theme is divided into two sections. During the first two weeks we dive into the technical aspects needed for dynamic sites, and in the final two weeks, we do three iterations on the case.

  User interface development :
  The subject area comprises the design and development of digital solutions with
  special emphasis on the production of user interfaces. The focus is on all aspects of
  the development process based on common development methods, including
  planning, design and production of digital media tasks.

  Here you’ll learn:
  • More HTML <template>
  • Vanilla Javascript (arrays, loops, objects literals, DOM manipulation)
  • JSON
  • AJAX
  • intro til API's and Git.

  Content production:
  The subject area comprises content production for selected digital media. The focus
  is on understanding digital media and relevant types of content as well as on the
  dissemination and use of data.

  Here you’ll learn:
  - A vast amount of digital content is still written words - even though video and
  other content formats are rapidly taking over. Therefore knowledge about how
  to build text and write for interactive digital media is(still) a must - and as such
  writing for web will be a part of the teaching (and your learning) throughout
  this theme. An essential part of generating content for digital, interactive
  media is an understanding of the “nature” of interactive media - in essence
  the interactive part. Therefore a part of the teaching will also deal with how to
  generate a chose about information hierarchy (information architecture). As
  helping tools for getting to know about this and being able to frame your
  findings and knowledge we will also teach Flowchart and Wireframes.

  Technology:
  The subject area comprises understanding and exploration of technologies that form
  part of digital media products and digital media production.

  Here you’ll learn:
  • JSON
  • AJAX
  • Introduction to API's
  • Git as a collaboration tool

  All:
  Here you’ll learn:
  How to build more complex multimedia productions based on dynamic content which
  is hosted separately. More specifically you will learn how to present dynamic
  content/data via templates, json and ajax.

  Viden

  User interface development :
  • of key methods and tools related to project management and estimation of digital media productions.
  • of key and current programming paradigms for programming complex digital user interfaces, and the ability to account for the choice of programming practice based on practice.
  • of the methods and theories applied in the profession for the presentation of data.

  Content production:
  • of the methods and theories applied in the profession for complex digital content production.

  Technology:
  • understanding of the technologies used to store and exchange data, and the ability to account for the choice of technologies based on practice.

  Færdigheder

  User interface development :
  • assess and argue in favour of the value-adding nature of solutions for digital user interfaces.
  • select and apply key principles, technologies and methods to the programming of complex digital user interfaces.
  • assess and process given visual material to ensure consistency in a digital media production.
  • apply key technologies, methods and formats for exchanging and presenting data.

  Kompetencer

  All:
  • identify relevant theories, methods and tools for the execution of complex
  digital media productions.
  • acquire new knowledge and skills within the programming and design of
  complex user-centred user interfaces.
  • identify relevant theories, methods and tools for the production of complex
  digital content in teams.
  • acquire new knowledge, skills and competencies within the design and
  production of complex digital content.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  This theme consists of two to-week modules. The first two weeks will focus on the “technical” part of creating a dynamic website (JS, JSON and AJAX), while the last two weeks will focus more on how to create content for this type of website and you will be working on an interdisciplinary group project creating a dynamic online version of the MMD curriculum. For more details, see the schedule.

  You will be working individually on most of the exercises during the first two weeks while the last two week is organized as an interdisciplinary group project.
  Individual modules includes both various smaller exercises and tasks, as well as two larger assignments. Requirements for and details on what, how, and where to hand-in tasks and assignments will be described in the task and assignment descriptions found on Fronter after having been presented in class. Short overview listed below.

  Between lectures you are expected to work on theme-related activities. Lectures are Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. There are no lectures on Wednesdays, but Tutors will be present in the cantina. 40 hours per week is the work norm.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 og Design og programmering af digitalt indhold 2.

  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.

  Prøven består af tre elementer:
  4. Præsentation
  5. Eksamination
  6. Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke krav til prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Opgavetype
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner, og beskrivelsen skal sikre, at væsentlige områder af 2. semesters undervisning bredt kombineres. Projektbeskrivelsen definerer krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for de studerende, eksaminator og censor ved projektperiodens start.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype og en projektrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 1 studerende + 8 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.

  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
 • Yderligere information
  Hand-ins and feedback
  05.01.01. Link to Static Restaurant Site.
  05.01.02. Link to Dynamic Restaurant Site.
  05.02.01. 1 st Iteration (structure + content incl. wireframes)
  05.02.02. 2 nd iteration (incl. BERT test documentation/results)
  05.02.03. 3 rd iteration (incl. Think aloud test documentation/results)

  Assessment
  Evaluation of the students:
  Each of the three iterations are evaluated.
  1 st iteration, Expert Review. Each project is presented briefly to the teachers, and they provide their opinion on the current state, as well as suggestions for the next iteration.
  2 nd iteration, user test. The 2 nd iteration is evaluated by conducting tests. One tests is
  conducted on your fellow students, another on 1st semesters students.
  The final and 3 rd iteration is a pitch. You pitch your project to the class/teachers. Due to the high amount of students, the class is separated in two.
  Theme evaluation:
  The standard theme evaluation will be used.
54
timers undervisning
110
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T05: Dynamiske prototyper (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.