Copenhagen School of Design and Technology

da

Multimedieproduktion 2

2022/2023
Engelsk titel
Multimedia Production 2
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273211
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med erhvervets anvendte principper for design, programmering og vedligeholdelse af komplekse digitale brugergrænseflader og medieproduktioner. Fagelementet fokuserer på at skabe sammenhæng mellem praksisnære problemstillinger og løsninger ved hjælp af teambaseret udvikling, teknologier til programmering, teori og metode til håndtering af komplekse designprocesser, brugercentrerede metoder og teknologier til udvikling af brugeroplevelser, samt data-, teori- og teknologibaseret produktion af indhold. Der fokuseres ydermere på balancen mellem forretningens og brugernes behov, samt erhvervets aktuelle anvendelse af teknologier til lagring og udveksling af data.

  Viden

  Den studerende har:

  Brugergrænseflader
  • forståelse af praksisnære metoder, principper og værktøjer til planlægning og estimering af afgrænsede udviklingsopgaver og -processer
  • udviklingsbaseret viden om aktuelle programmeringsparadigmer med relevans for frontend-udvikling i praksis
  • forståelse af erhvervets anvendte teorier, principper og metoder til design af brugergrænseflader

  Brugeroplevelser
  • udviklingsbaseret viden om metoder og værktøjer til brugercentrerede designprocesser, der anvendes i erhvervet
  • forståelse af centrale, praksisnære principper, teorier og teknologier til design og udvikling af digitale brugeroplevelser

  Indhold
  • udviklingsbaseret viden om erhvervets anvendelse af værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion
  • forståelse af central anvendt teori og metode til planlægning og produktion af udvalgte typer af digitalt indhold

  Forretning
  • forståelse af virksomhedens forretningsmæssige grundlag og multimediedesignerens varetagelse af afgrænsede funktioner i erhvervets praksis
  • udviklingsbaseret viden om betydningen af data og datahåndtering for virksomheden som forretning.

  Færdigheder

  Den studerende kan:

  Brugergrænseflader
  • udvælge og anvende praksisnære udviklingsmetoder og -modeller til styring af team-baserede arbejdsprocesser
  • vurdere praksisnære problemstillinger, håndtere komplekse designprocesser og implementere teoribaserede løsninger
  • udvælge og anvende centrale principper og teknologier til programmering, realisering og vedligeholdelse af komplekse brugergrænseflader
  • vurdere og behandle visuelt materiale til at sikre et konsistent udtryk i grænseflader
  • dokumentere centrale udviklings- og designprocesser og formidle dem til samarbejdspartnere og brugere
  • anvende centrale teknologier og formater til præsentation af data
  • vurdere og anvende erhvervets aktuelle teknologier til lagring, strukturering og udveksling af data.

  Brugeroplevelser
  • vurdere praksisnære problemstillinger samt udvælge og anvende brugercentrerede metoder og værktøjer til kompleks digital medieproduktion
  • udvælge og kombinere centralt anvendte teorier, metoder og teknologier til design, implementering og evaluering af digitale brugeroplevelser
  • formidle og redegøre for løsningsmuligheder til brugere og samarbejdspartnere

  Indhold
  • vurdere og implementere relevante indholds- og udtryksformer i digital medieproduktion
  • vurdere og anvende data, teori og metode til organisering, strukturering og produktion af indhold
  • anvende centrale praksisnære teknologier til håndtering og visning af digitalt indhold
  • evaluere og formidle digital indholdsproduktion til interessenter med faglig indsigt

  Forretning
  • i samarbejde med virksomheder håndtere digital medieproduktion og navigere mellem både forretningsmæssige og brugerbaserede behov

  Teknologi
  • anvende udvalgte teknologier og digitale tendenser med relevans for multimediedesignerens praksis.

  Kompetencer

  Den studerende kan:

  • håndtere kompleks udvikling, produktion og vedligeholdelse af brugergrænseflader, brugeroplevelser og indhold i digital medieproduktion
  • deltage i faglige og tværfaglige teambaserede arbejdsprocesser med en reflekteret tilgang til brugernes og forretningens behov
  • under vejledning tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervets praksis.

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelement: Multimedieproduktion 2.

  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet i gruppe af 3-5 personer. Prøven afholdes efter 2. semester, og den er med ekstern censur.

  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelement. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.

  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.
  Opgavetype
  Projektarbejde, produkt og rapport

  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner, og beskrivelsen skal sikre, at væsentlige områder af 2. semesters undervisning bredt kombineres. Projektbeskrivelsen definerer krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for de studerende, eksaminator og censor ved projektperiodens start.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype og en projektrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 1 studerende + 8 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.

  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
342
timers undervisning
480
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Multimedieproduktion 2 modtager du 342 timers undervisning, hvilket svarer til 455 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 42% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.