Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Digital Design

2023/2024
Engelsk titel
Elective: Digital Design
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273311
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Formålet med valgfaget er at kvalificere den studerende til at designe og programmere digitale løsninger. Med udgangspunkt i UX-research, lærer den studerende at idéudvikle og designe digitale prototyper ved hjælp af brancherelevante metoder og værktøjer. Der anvendes html, css, javascript og frontend frameworks til udvikling af funktionelle prototyper. Målet er at den studerende i fremtiden kan skabe karriere inden for UI- og UX-design samt frontend udvikling.

  Viden

  Den studerende har:
  BRUGERGRÆNSEFLADER
  • viden om metoder og tilgange til udvikling af forskellige typer digitale designopgaver
  • viden om relevante arbejdsmetoder, designprocesser og værktøjer til udvikling af digitale kommunikationsløsninger
  • viden om det visuelle hierarkis funktion og anvendelse i digitale designløsninger
  • viden om løsninger, der interagerer med brugerne
  • viden om metoder og værktøjer til strukturering af information i et brugercentreret design (informationsarkitektur)

  BRUGEROPLEVELSER
  • viden om brugerrejsen gennem en digital løsning med henblik på optimering
  • viden om centrale metoder og teorier til design af overbevisende brugeroplevelser

  INDHOLD
  • viden om metoder og værktøjer til copywriting i forbindelse med design af digitale brugergrænseflader
  • viden om metoder og værktøjer til indholdsproduktion i digitale løsninger

  FORRETNING
  • viden om relevante juridiske aspekter af digital design og udvikling
  • viden om at planlægge og udføre designopgaver med relevante værktøjer og metoder, herunder estimere ressourcebehov i forbindelse med planlægning af en opgave

  TEKNOLOGI
  • viden om personlig, faglig opdatering inden for aktuelle digitale trends og teknologier

  Færdigheder

  Den studerende kan:

  BRUGERGRÆNSEFLADER
  • anvende brancherelevante værktøjer og metoder til udvikling af digitale prototyper
  • udvikle et visuelt koncept i en digital kontekst
  • anvende, udvikle og dokumentere designsystemer og pattern libraries
  • udvikle digitale brugergrænseflader ved hjælp af html, css, javascript samt relevante frontend frameworks og kodebiblioteker
  • udvikle webløsninger i henhold til branchens best practices og standarder
  • udvikle digitale løsninger med fokus på digital tilgængelighed
  • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for digitalt design

  BRUGEROPLEVELSER
  • undersøge og identificere brugernes behov samt anvende indsigter til design af digitale brugergrænseflader
  • anvende brugercentrerede metoder til test og forbedring af digitale kommunikationsløsninger

  INDHOLD
  • producere og efterbehandle relevante indholdstyper med henblik på løsningens samlede visuelle udtryksform
  • designe og publicere infografik og datavisualisering

  FORRETNING
  • planlægge og udføre designopgaver med relevante værktøjer og metoder, herunder at estimere ressourcebehov i forbindelse med planlægning af en opgave

  TEKNOLOGI
  • anvende forskellige teknologier til udvikling af digitale løsninger

  Kompetencer

  Den studerende kan:

  • håndtere planlægning, udvikling, produktion og vedligeholdelse af avancerede brugergrænseflader, brugeroplevelser og indhold
  • deltage i faglige og tværfaglige teambaserede arbejdsprocesser med en reflekteret og professionel tilgang
  • selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for et afgrænset felt, i relation til en professionel praksis

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og værktøjer i valgfaget Digital Design.
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en eksamenssynopsis.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel eksamen ud fra et gruppeprojekt med fælles produktdemonstration.
  Prøven afholdes ved slutningen 3. semester.
  Opgavetype
  Projektarbejde, digitalt produkt og eksamenssynopsis

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner.

  Ved eksamen skal den studerende ved hjælp af projektet demonstrere, at semesterets læringsmål er opfyldt.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype samt en eksamenssynopsis.
  Eksamenssynopsis må have et omfang på max. 2 sider + 1 side pr. gruppemedlem
  En side er 2400 anslag. Illustrationer tæller ikke med i det maksimale sideantal.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven består af
  • Projektdemonstration (10 min + 5 min pr. gruppemedlem)
  • Individuel eksamination (20 min)
  • Votering og meddelelse af karakterer (5 min)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen.
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker digitalt produkt, præsentation og eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til hvordan mål og læringsmål for 3. semester, som beskrevet i studieordningen, er forstået og bliver præsenteret.
216
timers undervisning
606
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Digital Design modtager du 216 timers undervisning, hvilket svarer til 287 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.