Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Digital Business Content og Marketing

2023/2024
Engelsk titel
Elective: Digital Business Content and Marketing
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273321
Fag- /modulansvarlig
Keld Møller Marple
 • Formål og læringsmål

  Formålet med dette valgfag er at kvalificere den studerende til at designe brugeroplevelse og programmere brugergrænseflader med fokus på digital business, markedsføring og indholdsproduktion.
  Valgfagets centrale elementer omfatter: Værktøjer til eksekvering af henholdsvis Push- & Pull markedsføring, Videoproduktion og formater til marketing, Permission marketing /e-mail marketing, Motion graphic/explainer videoer, SoMe-markedsføring, samt metoder og teknikker til planlægning, organisering og design af relevante og konsistente brugeroplevelser på tværs af medieplatforme (i CMS-baserede webløsninger og på SoMe-platforme), Digital forretningsforståelse, E-handel og udviklingen inden for digitale medietrends med det formål at skabe målrettet digitalt indhold, SEM, SEO og VSEO.
  Som studerende kommer du til at arbejde med cases fra forskellige virksomheder og brancher, med det formål at tilegne dig centrale metoder og praksis inden for professionen.

  Viden

  Den studerende har:

  BRUGERGRÆNSEFLADER
  • udviklingsbaseret viden om branchens praksis inden for udvikling af brugergrænseflader med fokus på markedsføring og komplekst digitalt indhold
  • udviklingsbaseret viden om brancherelevante værktøjer og teknikker til udvikling og optimering af brugergrænseflader
  • forståelse for centralt anvendte teorier og terminologier til design og programmering af brugergrænseflader

  BRUGEROPLEVELSER
  • udviklingsbaseret viden om branchens anvendelse af teori og metode til indsigt i målgrupper, med det formål at skabe relevante brugeroplevelser

  INDHOLD
  • viden om æstetiske og dramaturgiske virkemidler i digital medieproduktion
  • viden om metoder til formidling af medieret indhold med et specifikt formål, på tværs af platforme

  FORRETNING
  • forståelse for den digitale brugerrejse, med fokus på at planlægge og udvikle relevante og konsistente brugeroplevelser
  • viden om ervervets overordenede juridiske og etiske retningslinjer i forhold til digital markedsføring og e-handel

  TEKNOLOGI
  • forståelse for internationale trends og teknologier til digital markedsføring og digital produktion

  Færdigheder

  Den studerende kan:

  BRUGERGRÆNSEFLADER
  • anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til at designe og tilpasse CMS-baserede webløsninger og e-handelsløsninger
  • vurdere og udvælge metoder og værktøjer til design, udvikling og optimering af komplekse brugergrænseflader
  • anvende branchens centrale metoder og redskaber til at designe, optimere og administrere tredjeparts brugergrænseflader.
  • anvende branchens centrale metoder og redskaber til implementering af digitalt indhold på tværs af forskellige platforme, med det formål at skabe en konsistent brugeroplevelse

  BRUGEROPLEVELSER
  • udvælge og kombinere centralt anvendte metoder og teknologier til design og test af brugeroplevelser og indhold på tværs af medieplatforme

  INDHOLD
  • anvende fagområdets centrale metoder, værktøjer og teknikker til produktion og publicering af relevante typer digitalt indhold.
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for indholdsproduktion
  FORRETNING
  • udvælge og kombinere centralt anvendte teorier, metoder og værktøjer til planlægning af digitale markedsføringskampagner

  TEKNOLOGI
  • anvende brancherelevante teknologier til digital markedsføring

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere planlægning, udvikling, produktion og vedligeholdelse af avancerede brugergrænseflader, brugeroplevelser og indhold
  • deltage i faglige og tværfaglige teambaserede arbejdsprocesser med en reflekteret og professionel tilgang
  • selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for et afgrænset felt, i relation til en professionel praksis

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og værktøjer i valgfaget.
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en eksamenssynopsis.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel eksamen ud fra et gruppeprojekt.
  Prøven afholdes ved slutningen 3. semester.
  Opgavetype
  Projektarbejde, digitalt produkt og eksamenssynopsis.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner.

  Ved eksamen skal den studerende ved hjælp af projektet demonstrere, at semesterets læringsmål er opfyldt.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype samt en eksamenssynopsis.
  Eksamenssynopsis må have et omfang på max. 2 sider + 1 side pr. gruppemedlem
  En side er 2400 anslag. Illustrationer tæller ikke med i det maksimale sideantal.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven består af
  • Individuel præsentation (10 min)
  • Individuel eksamination (25 min)
  • Votering og meddelelse af karakterer (5 min)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen.
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker produkt, præsentation og eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til hvordan mål og læringsmål for 3. semester, som beskrevet i studieordningen, er forstået og bliver præsenteret.
216
timers undervisning
606
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Digital Business Content og Marketing modtager du 216 timers undervisning, hvilket svarer til 287 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.