Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Frontend Design

2023/2024
Engelsk titel
Elective: Frontend Design
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273331
Fag- /modulansvarlig
Keld Møller Marple
 • Formål og læringsmål

  Formålet med dette valgfag er at kvalificere den studerende til at arbejde med HTML, CSS og JavaScript og skabe avancerede interaktive web-applikationer. Valgfaget har en holistisk tilgang til alle aspekter af Frontend Design med særligt fokus på de tekniske. Programmering og indgående forståelse af de grundlæggende principper er kernen i Frontend Design. Derudover introduceres moderne værktøjer til og rammer for effektiv udvikling og implementering.

  Viden

  Den studerende har:

  BRUGERGRÆNSEFLADER
  • udviklingsbaseret viden om branchens praksis inden for integration af eksterne API'er
  • forståelse for branchens anvendelse af avancerede metoder og værktøjer til design af brugergrænseflader

  BRUGEROPLEVELSER
  • forståelse for centralt anvendte visuelle virkemidler og metoder til optimering af brugeroplevelsen

  TEKNOLOGI
  • udviklingsbaseret viden om avancerede værktøjer og frameworks til webudvikling

  Færdigheder

  Den studerende kan:

  BRUGERGRÆNSEFLADER
  • anvende branchens centrale metoder og redskaber til versionsstyring og samarbejde i teams
  • anvende centrale principper og teknologier til programmering, realisering og vedligeholdelse af avancerede brugergrænseflader
  • udvælge og anvende brancherelevante frameworks til design og udvikling af webapplikationer
  • anvende erhvervets aktuelle teknologier til lagring, strukturering og udveksling af data
  • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for frontend-udvikling

  BRUGEROPLEVELSER
  • udvælge og anvende relevante metoder til at sikre relevant feedback til bruger

  INDHOLD
  • kan anvende centrale metoder og teknologier til design og udvikling af kompleks datavisualisering

  FORRETNING
  • skal kunne vurdere teknologiernes SEO-implikationer og opstille og udvælge løsningsmuligheder

  TEKNOLOGI
  • vurdere og tilegne sig moderne frameworks til frontend-udvikling

  Kompetencer

  Den studerende kan:

  • håndtere planlægning, udvikling, produktion og vedligeholdelse af avancerede brugergrænseflader, brugeroplevelser og indhold
  • deltage i faglige og tværfaglige teambaserede arbejdsprocesser med en reflekteret og professionel tilgang
  • selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for et afgrænset felt, i relation til en professionel praksis

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og værktøjer i valgfaget Frontend Development.
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og et overleveringsdokument.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel eksamen ud fra et gruppeprojekt med fælles produktdemonstration.
  Prøven afholdes ved slutningen 3. semester.
  Opgavetype
  Projektarbejde, digitalt produkt og eksamenssynopsis.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner.

  Ved eksamen skal den studerende ved hjælp af projektet demonstrere, at semestres læringsmål er opfyldt.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype samt en eksamenssynopsis.
  Eksamenssynopsis må have et omfang på max. 2 sider + 1 side pr. gruppemedlem
  En side er 2400 anslag. Illustrationer tæller ikke med i det maksimale sideantal.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven består af
  • Projektdemonstration (10 min + 5 min pr. gruppemedlem)
  • Individuel eksamination (20 min)
  • Votering og meddelelse af karakterer (5 min)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen.
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker produkt, præsentation og eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til hvordan mål og læringsmål for 3. semester, som beskrevet i studieordningen, er forstået og bliver præsenteret.
216
timers undervisning
606
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Frontend Design modtager du 216 timers undervisning, hvilket svarer til 287 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.