Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273401
Fag- /modulansvarlig
Keld Møller Marple
 • Formål og læringsmål

  Formålet med praktikken er, at den studerende får mulighed for at opleve sammenhæng mellem teori og praksis samt at afprøve sine færdigheder indenfor multimedieområdet i en arbejdslignende situation.

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om multimediedesignerens afgrænsede funktioner i praktikvirksomhedens praksis
  • forståelse for erhvervets og praktikområdets anvendelse af teori, metode og teknologi i praksis.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende tekniske, analytiske og produktionsmæssige principper og metoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  • vurdere praksisnære problemstillinger inden for afgrænsede multimediedesignerfunktioner samt udvikle og implementere løsningsmuligheder
  • formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag til samarbejdspartnere, kunder eller brugere i praktikken.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere udviklingsorienterede situationer med relevans for multimediedesign i praktikken
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i praktikvirksomheden med en professionel tilgang
  • under professionel vejledning tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet

 • Undervisningsform
  Praktikopholdet kan danne grundlaget for den studerendes afsluttende projekt og kan planlægges fleksibelt og differentieret. Den studerende kan vælge at kombinere praktikophold i to eller flere organisationer eller forskellige typer af praktik.
  Betingelserne for praktikophold beskrives mere detaljeret på læringsplatformen for multimediedesigner inden starten af 4. semester.
  Praktikopholdet er ulønnet.

  Under praktikopholdet har den studerende en vejleder fra uddannelsen og en kontakt/supervisor fra organisationen.

  Praktikopholdet afsluttes med en prøve (praktikprøven).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Praktikeksamen er en individuel skriftlig prøve.
  Prøven er intern og formålet er at bedømme den studerendes individuelle læring med udgangspunkt i læringsmålene for praktikperioden.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Den studerende bedømmes efter, hvordan læringsmål for praktikperioden, som beskrevet i
  studieordningen, er opnået og bliver præsenteret i rapporten.
  Formkrav
  Der skal afleveres en praktikrapport og en log (som bilag).

  Rapporten må maks. være 5 standardsider (2400 tegn pr. side).
  Forside, indholdsfortegnelse, illustrationer og billeder tæller ikke med i antallet af tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes internt i henhold til 7-trins skalaen. Ved prøven i praktik kan en praktikvejleder fra virksomheden deltage som eksaminator sammen med en underviser fra KEA.
5
timers vejledning
406
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 5 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, evaluering af praktikken, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.