Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende projekt

2022/2023
Engelsk titel
Final project
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273402
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Keld Møller Marple
 • Formål og læringsmål

  1 ekstern prøve i det afsluttende eksamensprojekt eller bachelorprojektet, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået.

  Det afsluttede eksamensprojekt skal dokumentere, at den studerende på kvalificeret vis kan
  kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse.

  Viden

  * viden om erhvervets praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse,
  idéudvikling, design, planlægning, realisering og styring af digitale medieopgaver samt
  implementering, administration og vedligeholdelse af digitale medieproduktioner
  * forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets
  anvendelse af teori og metode inden for digitale medier.

  Færdigheder

  * anvende centrale metoder og redskaber inden for analyse, idéudvikling, design,
  planlægning realisering og styring af digitale medieopgaver samt kan anvende de
  færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for digitale medier
  * vurdere praksisnære problemstillinger inden for digitale medier samt opstille og vælge
  løsningsmuligheder
  * formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for digitale medier til
  samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  *varetage udviklingsorienterede situationer herunder varetage analyse, idéudvikling, design
  og planlægning samt realisering og styring af digitale medieopgaver samt være innovativ
  ved tilpasningen af digitale medieløsninger til erhvervsmæssige vilkår
  * i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for
  digitale medier
  * deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for digitale medier i forbindelse med
  implementering, administration og vedligeholdelse med en professionel tilgang.

 • Undervisningsform
  Undervisningen foregår som vejledning enten ved fysiske møder, i Teams eller skriftligt over mail.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen.
  Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er med ekstern censur og dækker de læringsmål, som en multimediedesigner skal tilegne sig i løbet af uddannelsen.
  Prøven består af

  • Præsentation
  • Eksamination
  • Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt med mindre andet er udtrykkeligt angivet for den enkelte prøve.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen.
  Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået.
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Hvis projektet er præget af mange væsentlige stave- og formuleringsfejl, kan dette medføre et fradrag i karakteren svarende til et trin, eksempelvis fra karakteren 7 til karakteren 4.
  Syge-/omprøve
  Hvis en prøve ikke bestås første gang, har den studerende mulighed for to yderligere forsøg.
  Omprøven afholdes umiddelbart efter første forsøg.
  En studerende har ret til at gå til omprøve på grundlag af samme projekt, et omarbejdet projekt eller et helt nyt projekt. KEA vejleder om fordele og ulemper ved de 3 metoder i forhold til den enkelte studerendes opgave. Omprøven har samme formål som den ordinære prøve.

  Omprøve, der skyldes dokumenteret sygdom eller af anden dokumenteret grund, afholdes snarest muligt.
4
timers vejledning
407
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 4 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning, skrive, virksomhedssamarbejde, indsamle empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.