Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende projekt

2023/2024
Engelsk titel
Final project
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273402
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Keld Møller Marple
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttede eksamensprojekt skal dokumentere, at den studerende på kvalificeret vis kan
  kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse.

  Viden

  • udviklingsbaseret viden om praksis og anvendelse af teori og metode inden for planlægning, design, realisering og styring af digitale brugergrænseflader og medieproduktion samt implementering og vedligeholdelse af komplekse digitale medieproduktioner
  • forståelse for erhvervets praksis og anvendelse af teori, metode og teknologi inden for digitale brugergrænseflader, brugeroplevelser og indhold.

  Færdigheder

  • anvende og kombinere metoder og teknologier inden for design, udvikling, realisering og vedligeholdelse af digitale brugergrænseflader, digitale brugeroplevelser og produktion af indhold til digitale medieproduktioner
  • vurdere praksisnære problemstillinger inden for digitale brugergrænseflader og digitale medieproduktioner samt anvende data til justering af processer og digitale produkter
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i relation til digitale brugergrænseflader og medieproduktion til samarbejdspartnere, herunder brugere.

  Kompetencer

  • indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for digital medieproduktion og digitale brugergrænseflader
  • håndtere afgrænsede opgaver og processer i relation til kompleks digital medieproduktion
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for erhvervet.

 • Undervisningsform
  Undervisningen foregår som vejledning enten ved fysiske møder, i Teams eller skriftligt over mail.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

  Det afsluttende eksamensprojekt skal endvidere dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.

  Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område.

  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed.

  Institutionen skal godkende problemstillingen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i casebaseret projekt udarbejdet individuelt eller i gruppe af 2-3 personer. Prøven afholdes efter 4. semester og er med ekstern censur.

  Der tages udgangspunkt i digitalt produkt og dokumentationsrapport.
  Opgavetype
  Digitalt produkt og dokumentationsrapport.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype og en dokumentationsrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 20 normalsider for 1 studerende + 10 normalsider for hvert gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.

  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven består af tre elementer:

  1. Gruppepræsentation (10 min ved 1-2 studerende, 15 min ved 3 studerende)
  2. Individuel eksamination (25 min)
  3. Votering og meddelelse af karakterer (5 min)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor.
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af dokumentationsrapport, digitalt produkt, præsentation og individuel eksamination.
  Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af uddannelsens læringsmål som beskrevet i studieordningen.
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt.
  Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Hvis projektet er præget af mange væsentlige stave- og formuleringsfejl, kan dette medføre et fradrag i karakteren svarende til et trin, eksempelvis fra karakteren 7 til karakteren 4.
  Syge-/omprøve
  Hvis en prøve ikke bestås første gang, har den studerende mulighed for to yderligere forsøg.
  Omprøven afholdes umiddelbart efter første forsøg.

  En studerende har ret til at gå til omprøve på grundlag af samme projekt, et omarbejdet projekt eller et helt nyt projekt.

  Omprøven har samme formål som den ordinære prøve.

  Omprøve, der skyldes dokumenteret sygdom eller af anden dokumenteret grund, afholdes snarest muligt.
3
timers vejledning
408
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 3 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 408 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning, skrive, virksomhedssamarbejde, indsamle empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.