Copenhagen School of Design and Technology

da

Internet of Things - IoT projekt 1 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internet of Things - IoT project 1 (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3274106
Fag- /modulansvarlig
Malene Hasse
Lone Marianne Østerlund
Hameed Akhtar Bakhsh
 • Formål
  Viden

  Den studerende har kendskab til:
  • Grundlæggende indlejrede systemer - arbejde med mikrocontrollere f.eks. NodeMCU
  • Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger
  • Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelsesmuligheder er.
  • Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget
  • Internet of Things-teknikker, herunder standardiserede samt detaljerede, udvalgte løsninger
  • Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og indgår i løsninger
  • Projektledelse – WBS, Kanban og Gantt

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige løsninger.
  • Opbygge og anvende testsystemer
  • Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og systemer.
  • Kommunikere skriftligt og mundtligt - rapport og præsentation
  • Anvende innovative problemløsningsmetoder med fokus på brugerne- / kundebehov - Brainstorming over ide, målgruppe og case
  • Arbejde som et team, hvor der gøres brug af de forskellige kompetencer i teamet (Belbin test)
  • Grundlæggende programmering af mikrocontrollere ved hjælp af Arduino-platformen

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere analyse, behovsafdække, designe, udvikle og teste sikre indlejrede og bæredygtige løsninger
  • Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet.
  • Håndtere teambaserede opgaver
  • Erhverve færdigheder og ny viden inden for IoT
  • Uafhængigt håndtere planlægning og styre tekniske projektledelsesopgaver.
  • Uafhængigt håndtere kundeopgaver med henblik på at omsætte kundebehov til sikre løsninger
  • Uafhængigt håndtere tekniske programmeringsopgaver

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningsformen er todelt.
  A:
  De studerende undervises i IoT-arkitektur med vægt på Mikrocontroller og anvendelse af WiFi til kommunikation med cloud via http. Denne del foregår som holdundervisning og øvelser i makkerpar.

  B:
  En workshop med udgangspunkt i en opgave stillet af en virksomhed, hvor den studerende skal bruge og kombinere viden de har fra den indledende del af kurset, med viden fra fagene indlejrede systemer og projektstyring.

  Der skal bruge WBS, Kanban og Gantt i gruppen til at styre projektet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Deltagelse i undervisningen.
  Faget prøves
  Eksamenskarakteren for dette IoT-projekt nr. 1 tæller 10% af en samlet karakter til 1. årsprøven i slutningen af 2. semester.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  De studerende skal udarbejde et IoT-projekt i grupper og aflevere en fælles grupperapport herom. Rapport-omfang vil fremgå af fagbeskrivelsen. De studerende fremlægger projektet gruppevis (maks. 10 min.) og ef-terfølgende bliver de eksamineret individuelt med udgangspunkt i rapporten og præsentation af projektet (5 min.) med intern censur.
  Projektet tæller 10 % af en samlet årskarakter. Den studerende har 3 forsøg og karakteren gives efter 7-trins-skalaen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
45
timers undervisning
119
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Internet of Things - IoT projekt 1 (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, forberedelse til prøve, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.