Copenhagen School of Design and Technology

da

Indlejrede systemer

2022/2023
Engelsk titel
Embedded systems
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
18
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3274142
Fag- /modulansvarlig
Nikolaj Andersson Nielsen
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder signalhåndtering, kompetentteknologi, kommunikation, Internet of Things-teknikker, protokoller, interfacing, udvælgelse og anvendelse af indlejrede systemer samt komponenter i integrerede løsninger. Fagområdet arbejder generelt med design, udvikling, test og dokumentation samt formidling af sikre og bæredygtige løsninger.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger
  - Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget
  - Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelsesmuligheder er
  - Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer udvalgte løsninger
  - Teknisk matematik anvendt indenfor fagområdet til forståelse af elektronik og/eller kommunikation
  - Operativsystemer, deres særkende og anvendelse
  - Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og indgår i løsninger.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Vurdere, udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige løsninger
  - Opbygge og anvende testsystemer
  - Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og systemer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  -Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre indlejrede og bæredygtige løsninger
  - Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor fagområdet
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform
  Der skal være træning af grundlæggende færdigheder og praktikken skal udvikle den studerendes evner til at vurdere og træffe fagligt begrundede valg samt udvise ansvarlighed.
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at fremme muligheder for at udvikle de studerendes professionelle kompetencer for at fungere selvstændigt som IT-Teknolog og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal skabe rammer for samarbejde mellem studerende, mellem studerende og undervisere samt mellem studerende og praktikvejledere.
  Undervisnings- og arbejdsformer er IT videns baserede og studerende inddrages mest muligt i underviser-nes forsknings- og udviklingsarbejde.
  Undervisnings- og arbejdsformer lægger vægt på et professionsnærvær i uddannelsen ved at der veksles mellem skole og praktik. I skoleperioderne veksler der mellem teori og praktiske øvelsesperioden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et krav på flere af uddannelsens fagelementer, at den studerende skal have godkendt en række obligatoriske læringsaktiviteter, også kaldet bundne forudsætninger, for at kunne gå til eksamen. Er de bundne forudsætninger ikke godkendte, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen.
  De bundne forudsætninger varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller delafleveringer. De bundne forudsætninger på IT-teknologud-dannelsen er beskrevet uddybende i fag- og semesterplanen for uddannelsen, som findes på de studeren-des kommunikationsplatform. Vægtningen af de enkelte uddannelseselementer fremgår af afsnit 5.2., figur 3.
  Det er et krav er den studerende har deltaget i undervisningens uddannelseselementer med min. 70 % tilstedeværelse. Opgørelsen udarbejdes på den sidste undervisningsdag inden eksamen, og har den studerende et fravær på 30 % eller derover, kan den studerende ikke gå til eksamen, og der er brugt et eksamensforsøg. Før den studerende kan gå til eksamen, skal den studerende aflevere en afløsningsopgave, som stilles af KEA.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves i førsteårsprøven. Førsteårsprøven er alle de prøver, der afholdes på 1. studieår. Prøverne skal tilsammen dokumentere i hvor høj grad den studerende har nået læringsmålene for det første studieår, der udgør 60 ECTS.
  Førsteårsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Projekteksamenen tæller 70% ved en samlet årskarakter. Den studerende har 3 forsøg og karakteren gives efter 7 trins skalaen.
  Den samlede årskarakter er en vægtet karakter på baggrund af de 3 delprøver i IoT projekt nr. 1, Server- og netværksteknologi og IoT projekt 2, samt den afsluttende Førsteårseksamen efter 2. semester.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Førsteårseksamen består af 3 mindre delprøver i løbet af 1. og 2. semester samt en individuel mundtlig ek-samen på baggrund af et gruppeprojekt, der afslutter 2. semester. Den individuelle mundtlige eksamen fore-går i første og andet semesters pensum.
  Rapport og præsentation af projektet. Projektet indeholder beskrivelse af 2 tekni-ske fag, som vil blive bedømt med en karakter. Derudover skal den studerende trække 2 spørgsmål i 2 andre tekniske fag, som den studerende ikke har medtaget i rapporten. Prøven foregår uden forberedelsestid. Både rapport, præsentation og spørgsmål skal bestås af den studerende med en samlet karakter på mindst 02.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
138
timers undervisning
355
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indlejrede systemer modtager du 138 timers undervisning, hvilket svarer til 184 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, projektarbejde, klasseundervisning, tværfaglig projektorganiseret undervisning, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, værksted, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.