Copenhagen School of Design and Technology

da

Internet of Things - IoT projekt 2 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internet of Things - IoT project 2 (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3274206
Fag- /modulansvarlig
Malene Hasse
Lone Marianne Østerlund
Hameed Akhtar Bakhsh
 • Formål
  Viden

  Den studerende har kendskab til:
  • Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger
  • Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget
  • Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelsesmuligheder er.
  • Internet of Things-teknikker, herunder standardiserede, samt detaljerede udvalgte løsninger
  • Teknisk matematik anvendt inden for fagområdet til forståelse af elektronik og/ eller kommunikation
  • Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og indgår i løsninger
  • Indlejret systemer – protokoller samt bluetooth.
  • Design af webapplikationer.
  • Omforme en webapplikation til en applikation på en smartphone
  • Projektledelse – WBS, Kanban og Gantt
   Programmeringsteknik i forskellige typer af sprog

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige løsninger.
  • Opbygge og anvende testsystemer
  • Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og systemer.
  • Kommunikere skriftligt og mundtligt - rapport og præsentation
  • Anvende innovative problemløsningsmetoder med fokus på brugernes behov - Brainstorming over ide, målgruppe og case
  • Arbejde som et team, hvor der gøres brug af de forskellige kompetencer i teamet

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere analyse, behovsafdække, designe, udvikle og teste sikre indlejrede og bæredygtige løsninger
  • Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet.
  • Håndtere teambaserede opgaver
  • Erhverve færdigheder og ny viden inden for IoT
  • Uafhængigt håndtere planlægning og styring af tekniske projektledelsesopgaver.
  • Uafhængigt håndtere tekniske programmeringsopgaver
   Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams
   Håndtere design, udvikling og test af større løsninger i et tværfaglig samarbejde.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningsformen er todelt.
  A:
  De studerende undervises i Webdesign baseret på html, CSS og Javascript.
  Den studerende introduceres til protokoller til kommunikation mellem mikrocontroller og ydre enheder. Denne del foregår som holdundervisning og øvelser i makkerpar.

  B:
  En workshop med udgangspunkt i en virkelighedsnær opgave, hvor den studerende skal bruge og kombinere viden de har fra den indledende del af kurset, med viden fra fagene indlejrede systemer, programmering og projektstyring.

  Der skal bruge WBS, Kanban og Gantt i gruppen til at styre projektet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Deltagelse i undervisningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  De studerende skal udarbejde et IoT-projekt i grupper og aflevere en fælles grupperapport herom. Rapport-omfang vil fremgå af fagbeskrivelsen. De studerende fremlægger projektet gruppevis (maks. 10 min.) og ef-terfølgende bliver de eksamineret individuelt med udgangspunkt i rapporten og præsentation af projektet (5 min.) med intern censur.
  Projektet tæller 10 % af en samlet årskarakter. Den studerende har 3 forsøg og karakteren gives efter 7-trins-skalaen.

  Eksamen: Intern censur. Gruppen præsenterer rapporten samlet og hver studerende udspørges og der gi-ves en individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
45
timers undervisning
119
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Internet of Things - IoT projekt 2 (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, øvelser, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.