Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274401
Fag- /modulansvarlig
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Praktik

  En stor del af IT-teknologuddannelsens læringselementer er placeret i praktikken, som ligger i 4. semester. Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer.

  Formål med praktikken

  Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og red-skaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for netværksteknik og/eller integrerede løsninger.
  I praktikken skal den studerende arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnå kendskab til relevante erhvervsmæssig funktioner, der varetages af IT-teknologer
  Den studerende skal afprøve sin viden om arbejdsopgaver, arbejdsmetoder, redskaber og værktøjer.
  Den studerende skal desuden selvstændigt vurdere og gennemføre relevante opgaver, som er aftalt med virksomheden.
  Endelig skal den studerende håndtere relevante situationer og problemstillinger på en måde, der er professionelt i forhold til IT-teknologiområdet.
  Praktikken sidestilles med et fuldtidsjob (37 timer/ugentligt) med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede IT-teknolog må forventes at møde i sit første job.
  Praktikken er ulønnet og der udbetales SU under praktikforløbet, hvis man er SU berettiget.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • De vigtigste anvendte faglige metoder og teknologier inden for indlejrede systemer og netværks-løsninger i konkret virksomhedsmæssig sammenhæng.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  • Vurdere praksisnære problemstillinger og opstillinger af løsningsmoduler
  • Strukturere og planlægge de daglige arbejdsopgaver i erhvervet
  • Formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet, særligt i forhold til praktikvirksomheden
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

 • Undervisningsform
  Der skal være træning af grundlæggende færdigheder og praktikken skal udvikle den studerendes evner til at vurdere og træffe fagligt begrundede valg samt udvise ansvarlighed.

  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at fremme muligheder for at udvikle de studerendes professionelle kompetencer for at fungere selvstændigt som IT-Teknolog og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.

  Undervisnings- og arbejdsformer skal fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse.

  Undervisnings- og arbejdsformer skal skabe rammer for samarbejde mellem studerende, mellem studerende og undervisere samt mellem studerende og praktikvejledere.

  Undervisnings- og arbejdsformer er IT videns baserede og studerende inddrages mest muligt i undervisernes forsknings- og udviklingsarbejde.

  Undervisnings- og arbejdsformer lægger vægt på et professionsnærvær i uddannelsen ved at der veksles mellem skole og praktik. I skoleperioderne veksler der mellem teori og praktiske øvelsesperioden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  ??????Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Den skriftlige opgave, som udgør såvel bedømmelses- som prøvegrundlag, skal opfylde formkravene og være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven ligger i direkte forlængelse af praktikken. Prøven er en individuel, skriftlig prøve og har et omfang på 15 ECTS.

  I slutningen af praktikforløbet afleverer den studerende en skriftlig rapport på minimum 8 og maksimalt 12 normalsider, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag som ikke tæller med heri. Den skriftlige prøve skal omhandle en faglig problemstilling fra praktikvirksomheden samt læringsmålene.

  Rapporten udarbejdes individuelt.
  Formkrav
  Praktikprøven finder sted umiddelbart efter praktikkens afslutning. Prøven skal dokumentere, at den stude-rende har opnået de aftalte læringsmål for praktikken, som er opstillet i overensstemmelse med læringsmå-lene for praktikken.

  Praktikrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven, skal minimum indeholde:
  • Forside med navn, praktikvirksomhed, skole, praktikperiode
  • Forord
  • Indledning
  • Beskrivelse af virksomheden
  • Refleksioner over opnåelse af konkrete læringsmål
  • Beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver eller projekt med en faglig problemstilling
  • Opnåede resultater
  • Opdaterede læringsmål
  • Konklusion
  • Logbog
  • Evt. litteraturliste
  • Evt. yderligere bilag
  I rapporten er det vigtigt, at den studerende reflekterer over projektet, resultaterne, læringsmålene, den studerendes evne til selvstændigt arbejde og samarbejdsevne, kreativitet samt evnen til at præsentere resultaterne i en skriftlig akademisk form.

  Det anbefales at den studerende bruger rapportskabelonen fra uddannelsen.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Prøverne er altid på dansk medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.
  Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene (viden, færdigheder og kompetence) for praktikforløbet. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning afsnit 3.5.1.
6
timers vejledning
405
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 6 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 405 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, branche research, logbog, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.