Copenhagen School of Design and Technology

da

Prototyping (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Prototyping (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276101
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Morten Normand Pedersen
 • Formål

  Modulet PROTOTYPING har til formål at give den studerende en introduktion til samt skabe et overblik over mode- og livstilsbranchen værdikæde. PROTOTYPING vægter hovedelementerne i værdikæden med fokus på research, konceptudvikling, design thinking, samt de specialerettede elementer indenfor design, business og teknologi. Endvidere skal den studerende løse en opgave stillet af en stor dansk modevirksomhed.
  Modulet introducerer til Adobe Creative Cloud, som redskab til opstilling og løsning af opgaver inden for de introducerede opgaver på modulet Prototyping

  Viden

  •Researchmetoder og formidling af viden
  •Emnet bæredygtighed
  •Den konceptuelle forståelse for en virksomhedes brand

  Færdigheder

  •brug af relevante databaser og statistisk materiale i arbejde med bæredygtighed
  •at redegøre for og arbejde med ”Design Thinking Method” processen
  •brugen af redskaber til at analysere en given målgruppe
  •at pre-teste og dokumentere et nyt koncepts potentiale på markedet
  •opstilling af portfolio med InDesign som værktøj
  •udføre en opgave stillet af en stor dansk modevirksomhed

  Kompetencer

  •at udvikle et nyt koncept til en virksomhed ud fra et holistisk værdikædeorienteret perspektiv
  •at analysere og argumentere for sammenhænge i værdikæden

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.
  De studerende arbejder teambaseret igennem forløbet.

  Afleveringer og feedback
  Ved afslutningen af de enkelte dele i Prototyping afleverer og præsenterer den studerende sammen med sit værdikædeteam et løsningsforslag til den stillede opgave, Den studerende modtager feedback i enten skriftlig eller mundtlig form. Opgaverne fra Prototyping samles af den studerende til en portfoliopræsentation ved semesterets afslutning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet med Portfolioprøven er at vurdere og bedømme i hvilken grad den studerende har opnået læringsmålene for den obligatoriske fællesfaglig viden indenfor design, business og teknologi.

  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  •dokumentere arbejdet med samtlige 1. semesters modulopgaver
  •præsentere disse gennem en individuel bearbejdning i portfoliomappen
  •udvælge 3 af modulopgaverne, der yderligere udfoldes og perspektiveres i forhold til det lærte og/eller beskrive læringsprocessen.
  •besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt inden for hele 1. semesters pensum.
  •besvare det trukne pensumspørgsmål.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af upload af en individuel portfoliomappe på WISEflow samt en mundtlig prøve med uddybning af portfoliomappen og besvarelse af et pensumspørgsmål.
  •Den digitale Portfoliomappe skal indeholde en præsentation af alle 1. semesters modulopgaver. Dog udvælges tre modulopgaver som uddybes.
  •Til den mundtlige prøve udvælger den studerende 3 af modulopgaverne, som præsenteres og uddybes.
  •Pensumspørgsmålet trækkes til den mundtlige prøve og er baseret på 1. semesters pensum.

  DEN MUNDTLIGE PRØVES VARIGHED: 30 minutter
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • Præsentation af portfolioen med fokus på de 3 udvalgte modulopgaver: 10 min
  • Spørgsmål: 5 min
  • Pensumspørgsmål: 5 min
  Opgavetype
  1. semesters Portfolioprøve er med intern censur.
  Den studerende skal reflektere over den viden, de færdigheder og kompetencer, som er tilegnet på 1. semester. Der skal fremstilles en portfolio i programmet InDesign, hvor et udvalg af de øvelser, opgaver og projekter der er arbejdet med på semestret skal præsenteres, efter den studerende individuelt har efterbearbejdet dem. Portfolioen uploades på WISEflow. Til den mundtlige prøve skal den studerende præsentere portfolioen samt trække og besvare et pensumspørgsmål fra 1. semester.
  Rammen for prøven uploades på Fronter. Rammen definerer de overordnede krav.
  Formkrav
  Digitalt afleveret portfolio i programmet InDesign. Den digitale Portfoliomappe skal indeholde en præsentation af alle 1. semesters modulopgaver - liste med modulopgaver samt krav til omfang vil blive offentliggjort på Fronter ved slutningen af 1. semester.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 1. semesters Portfolioprøve.
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Yderligere information
  Evaluering af modulet
  Modulet evalueres løbende efter de enkelte Tools & Skills forløb

  Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til modulet fordelt på forskellige studieaktiviteter. På modulet Prototyping modtager du 121,5 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.
  *KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Prototyping (DA) modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.