Copenhagen School of Design and Technology

da

Obligatorisk fællesdel (DA)

2019/2020
Engelsk titel
The common compulsory courses (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276141
Fag- /modulansvarlig
Annette Havkær
 • Formål

  De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:
  - Design omfattende designprocessen, værdifilosofi og æstetik
  - Business omfattende virksomheden, handel og kommunikation
  - Teknologi omfattende teknologi, menneske og miljø

  Design:
  Formålet er, at sikre, at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for anvendelse af designprocessen, værdifilosofi og æstetik.

  Business:
  Formålet er at sikre at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for virksomhed, handel og kommunikation.

  Teknologi:
  Formålet er at sikre at den studerende opnår grundlæggende viden om og forståelse for teknologi, mennesker og miljø.

  Viden

  Design:
  Den uddannede har:
  - viden om designprocessen, i form af udvikling fra idé til færdigt produkt
  - viden om værdifilosofi, i forhold til værdipræferencer, kultur, idé og branchehistorie
  - viden om æstetik, i forhold til forståelse af sammenhænge mellem de æstetiske, funktionelle og tekniske kvaliteter i produktet.

  Business:
  Den uddannede har:
  - viden om virksomhedens opbygning som en værdikæde
  - viden om virksomhedens organisatoriske og logistiske forhold
  - viden om virksomhedens markedsførings- og afsætnings muligheder
  - viden om formidling og præsentationsteknik

  Teknologi:
  Den uddannede har:
  - viden om processer, materialer og produktion
  - viden om menneske og miljø i sammenhæng med etik, design- og fremstillingsproces
  - viden om teknisk kommunikation
  - viden om relevante it-værktøjer

  Færdigheder

  Design:
  Den uddannede kan:
  - skitsere, formgive og produktudvikle
  - anvende værdipræference i beskrivelse af målgruppeanalyse
  - arbejde kommunikativt og innovativt
  - kan forholde sig til form, farve og materiale, pris og målgruppe
  - formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi

  Business:
  Den uddannede kan:
  - beskrive og redegøre for en virksomheds værdikæde
  - formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi
  - anvende nøgletal og kalkulationsprincipper
  - redegøre for en virksomheds marketing mix

  Teknologi:
  Den uddannede kan:
  - anvende it i forbindelse med udførelse af arbejdsfunktioner
  - udvælge og begrunde materialevalg til en produktionsproces
  - opstille produktdokumentation/specifikation
  - formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  - Traditionel klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Individuelt arbejde
  - Case
  - Ekskursioner
  - Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Påbegyndelse af et semester er samtidig tilmelding til semesterets prøver. Det er ikke muligt at afmelde sig prøver eller prøvegange på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Portfolioprøven ligger i slutningen af 1. semester. Prøverammen er tilgængelig på Fronter ved semesterets start.
  Formålet med 1. semester portfolioprøven er at bedømme, i hvilken grad den studerende har opnået
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgaven består i upload af portfoliomappe på WISEflow og besvarelse af et pensum-spørgsmål.
  - Portfoliomappen skal indeholder en præsentation af første semesters modulopgaver. Alle modulets opgaver skal være repræsenteret, hvoraf den studerende udvælger 3 opgaver, som er uddybende bearbejdet i forhold til opgavebeskrivelsen. Se portfolio-prøverammen.
  - Pensumspørgsmålet trækkes til prøven og er baseret på 1. semesters pensum.
  Tidsforbrug ved den mundtlige prøve er 30 min. pr. studerende inkl. voteringen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives ud fra flg. vurderingsnøgle:
  - Portfolio 75%
  - Mundtligt prøvespørgsmål 25%
  Kun den samlede karakter oplyses.
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Obligatorisk fællesdel (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.