Copenhagen School of Design and Technology

da

KEA Explorer (DA)

2023/2024
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
KEA Explorer (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276204
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Gitte Nørregaard
 • Formål og læringsmål

  KEA EXPLORER har til formål at give den studerendeværktøjer til at forstå og arbejde medmarketing og kommunikationsplanlægning med afsæt i konceptudvikling.

  Viden

  ● Skal have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for udvikling og design af koncepter i relation til erhvervets og fagområdets praksis.
  ● Skal have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for udvikling og design af kommunikationsprodukter i relation til erhvervets og fagområdets praksis.
  ● Skal have udviklingsbaseret viden om teori og metode, samt projektstyring og koordinering i relation til erhvervets og fagområdets praksis.
  ● Skal kunne forstå og anvende central teori og metode inden for projektstyring, koordinering og dataindsamling og -bearbejdning.

  Færdigheder

  ● Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber og udforme løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.
  ● Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge koncepter.
  ● Skal kunne anvende centrale og metoder og redskaber og udforme løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.
  ● Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge kommunikationsløsninger.
  ● Skal kunne anvende styrings- og koordineringsværktøjer inden for marketing.

  Kompetencer

  ● Skal kunne deltage i fagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  ● Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer vedrørende konceptudvikling.
  ● Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til konceptudvikling.
  ● Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer med kommunikation.
  ● Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer med relevante styrings- og koordineringsværktøjer inden for marketing.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.
  De studerende arbejder individuelt og i grupper igennem forløbet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Til modulet er der knyttet en bunden forudsætning.Denne skal godkendes, for at blive indstillet til 2. semesterprøven.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig del
  2. Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede skriftlige del samt løsning/prototype.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 1-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.

  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt løsning/prototype. Den skriftlige del må have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem synopsis, løsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesterprøven
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres mundtligt ved modulafslutningen.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget KEA Explorer (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.