Copenhagen School of Design and Technology

da

Marketing- og Kommunikationsplanlægning (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Marketing- and Communication Planning (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276205
Fag- /modulansvarlig
Morten Normand Pedersen
 • Formål

  Modul 3 // Marketing- og kommunikationsplanlægning på 2. semester har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at forstå og arbejde med marketing- og kommunikationsplanlægning generelt og i en specifik kontekst. Desuden får den studerende gennem egen research på et eksternt marked indsigt i fremherskende tendenser, med relevans for den virksomhedscase der arbejdes med på modulet.

  Viden

  •Projektledelse
  •Værktøjer til at arbejde med projektledelse i praksis
  •Hvad en marketingplan skal indeholde

  Færdigheder

  •At udarbejde en struktureret overordnet marketingplan for et nye koncept med afsæt i en given virksomhed
  •Færdigheder i at omsætte en national og international research til et nyt markedskoncept, tilpasset en eksisterende virksomhed i Danmark

  Kompetencer

  •At udarbejde løsninger kommunikerer konceptet
  •At udvikle konkret visuelt materiale, der understøtter marketingplanens centrale elementer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, vejledning i workshop, teamarbejde, praktisering af teori i praksis, øvelser og fremlæggelser samt dialog og refleksion i plenum. Desuden indgår som central element research på en eller flere relevante destinationer.
  De studerende arbejder i grupper igennem forløbet.

  Afleveringer og feedback
  På dette modul skal der udarbejdes et marketingprojekt. Det er en bunden forudsætning for at kunne gå til synopsisprøven, at løse denne opgave. Marketingsprojektet ”afleveres” ved en mundtlig præsentation med udgangspunkt i en PowerPoint præsentation, som afholdes for virksomheden, hvor fokus er på selve oplevelsen af konceptet og dets markedsmuligheder, og evt. en særskilt præsentatioen for underviserne, hvor konceptet understøttes af teoretisk argumentation. Der gives en mundtlig feedback.

  Case-samarbejde
  Modulet afholdes med afsæt i en virksomhedscase og en aktuel problemstilling. Der tages afsæt i selvstændig research på den aktuelle virksomhed og på én af de fastlagte destinationer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Modulet prøves i sammenhæng med flg. moduler: Modul 1 + Modul 2 + Modul 4 i 2. semesters Synopsisprøve.

  Målet med Synopsisprøven er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og de bundne forudsætninger for 2. semesters modul 1, 2, 3 og 4.

  Prøven skal vise, at den studerende kan:

  •researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  •skabe sammenhæng mellem synopsis, produktløsning / prototype og præsentation
  •mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen i synopsen
  •disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  •fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  •besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Synopsisprøve med mundtlig eksamen
  Prøven består af tre dele:
  1.DEN SKRIFTLIGE DEL – Individuel skriftlig synopsis
  2.PRODUKTLØSNING / PROTOTYPE – Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3.DEN MUNDTLIGE DEL – Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede synopsis samt produktløsning / prototype.

  DEN MUNDTLIGE PRØVES VARIGHED: 30 minutter
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  •10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  •10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  •10 minutter til votering og karaktergivning
  Opgavetype
  2. semesters Synopsisprøve er med ekstern censur. Perioden for synopsisprøven begynder med udlevering af 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner. Den studerende vælger èt af de tre emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori for her igennem at udarbejde en synopsis og afslutte med en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.
  Rammen for prøven uploades på Fronter. Rammen definerer de overordnede krav. På første dag i perioden for synopsisprøven bliver emnerne for prøven offentliggjort.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt produktløsning / prototype. Den skriftlige del af synopsisprøven skal have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesters Synopsisprøve.

  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Yderligere information
  Evaluering af modulet
  Modulet evalueres mundtligt ved modulafslutningen.
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Marketing- og Kommunikationsplanlægning (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.